Call for Papers: HW Vol 18, No 48 (2019): "Kultura rodziny"

2019-06-11

W 45 numerze Horyzontów Wychowania zainicjowana została dyskusja nad rodziną, którą zamyka numer 48. Cykl ten rozpoczęła refleksja nad kondycją współczesnej rodziny w zmieniających się warunkach globalnego świata. W kolejnych numerach, dzięki historycznym analizom, odtworzona została droga, którą rodzina pokonała zmierzając ku współczesności. Refleksja zaczęta została zatem od pokazania tego, jak rodzina przystosowuje się do świata i nieuchronnie oddala od obecnych wcześniej wzorców. Adaptacja ta powoduje, że często we współczesnej rodzinie z trudem rozpoznajemy to, co dotąd opatrywane było tym mianem. Znaczenie tego terminu rozciąga się dziś daleko poza ramy obowiązujące na przestrzeni wieków. Cykl „Wokół rodziny” zamyka zatem nieco przewrotnie numer, w którym obraz ewolucji i przeobrażeń rodziny uzupełniony zostaje o rozważania nad duchowym i materialnym jej dorobkiem, spuścizną – tą jawną i uświadomioną oraz tą głęboką ukrytą, którą odnajdujemy we współczesnej rodzinie.

Otwieramy zatem dyskusję nad szeroko rozumianą kulturą rodziny – w jej wielu aspektach, które inaczej opisywać mogą etnograf, antropolog, pedagog, socjolog czy psycholog. Zachęcamy również do porównań międzykulturowych oraz prób syntezy rozproszonych idei.
Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP