Data publikacji : 2017-02-06

Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie

Jan MazurDział: Recenzje

Abstrakt

Książka Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie stanowi owoc pogłębionych badań i przemyśleń, wpisujących się w obszar socjologii moralności. Analiza ta dotyczy głównie Polski w okresie współczesnych przemian o charakterze kulturowym. Nietrudno zauważyć, iż aktualnie trwa spór pomiędzy dwiema koncepcjami, fi lozofi ami czy stylami życia – personalizmem a indywidualizmem. Na forum publicznym, w sferze życia społecznego, gospodarczego czy politycznego zdaje się dominować indywidualizm, na którego fundamencie opierał się realny socjalizm, a dziś kształtuje się liberalny kapitalizm. Również współczesna Nowa Lewica zdecydowanie stanęła na gruncie indywidualizmu. Natomiast personalizm jest propozycją, która bardziej pozostaje w sferze deklaratywnej aniżeli faktycznej. Myślenie personalistyczne wpisane jest w chrześcijańską wizję człowieka i społeczeństwa, ale nie znajduje ono wystarczającego przełożenia w praktyce.


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP