Data publikacji : 2019-09-30

O wartości rodzicielstwa w opiniach studentów

Bożena MatyjasDział: Artykuły Varia

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie opinii studentów dotyczących wartości rodzicielstwa w ich życiu.

PROBLEMY I METODY BADAWCZE: Problem badawczy sformułowany został w postaci następującego pytania: jaką wartość dla badanych studentów ma rodzicielstwo? Wykorzystana została metoda sondażu diagnostycznego (technika ankiety) oraz metoda analizy i syntezy literatury przedmiotu.

PROCES WYWODU: W artykule pokazane zostały, w świetle otrzymanych danych empirycznych, takie wymiary rodzicielstwa jak: jego wartość wyrażona poprzez deklarowany poziom, opinie studentów dotyczące zadań i funkcji realizowanych przez rodzinę, współczesne problemy i trudności w rodzicielstwie, poglądy/opinie na temat rodzicielstwa, a także cechy, jakie powinien posiadać rodzic.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wartość rodzicielstwa w życiu badanych studentów analizowana była w odniesieniu do takich zmiennych jak: płeć, wiek, miejsce zamieszkania oraz typ i struktura rodziny pochodzenia. Badani wskazują na średni poziom rodzicielstwa, łączenie go z wysokimi kosztami utrzymania, a także rezygnacją z kariery zawodowej. Zwrócili ponadto uwagę na zjawisko samotnego rodzicielstwa (duży odsetek rozwodów), a także odpowiedzialność jako bardzo ważnącechę rodzica/rodzicielstwa.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Z dokonanych analiz wynika, że badana grupa studentów wyraża pozytywne opinie o rodzicielstwie, które jest dla nich wartością (średni poziom). Ich postrzeganie rodzicielstwa jest dojrzałe – bycie mamą, bycie tatą to dla nich nie tymczasowe pragnienie, lecz konsekwencja i podstawa do zbudowania prawidłowo funkcjonującej rodziny. Wiedza dotycząca rodzicielstwa powinna być włączona w system edukacji młodych ludzi, począwszy od szkoły podstawowej, poprzez średnią i wyższą (przedmiot „społeczny” dla wszystkich kierunków studiów).

Słowa kluczowe

rodzic ; rodzicielstwo ; wartośćSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP