Data publikacji : 2020-09-30

Współczesny obraz nauczyciela w mediach społecznościowych na przykładzie serwisu YouTube – studium przypadku

Barbara CyrekDział: Artykuły Varia

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Artykuł poświęcony jest kształtowaniu obrazu nauczyciela w serwisie YouTube, w materiałach kierowanych do nastolatków, na przykładzie kanału WAKSY. Przyjęta perspektywa badawcza skupia się nie na tym, jak szkoła może wykorzystać media, lecz jak media wykorzystują temat szkoły, by trafić do młodych odbiorców.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: W artykule poddano jakościowej analizie treści wszystkie filmy opublikowane na kanale WAKSY. Badanie pozwoliło na wykazanie zasadniczych stereotypów dotyczących nauczycieli. Wyniki analizy zostały skonfrontowane z komentarzami użytkowników serwisu.

PROCES WYWODU: Niniejsze opracowanie zwraca uwagę na wszechobecność mediów w świecie współczesnych nastolatków. Serwisy społecznościowe, wykorzystywane dzisiaj jako źródło wiedzy o świecie, stanowią źródło postaw oraz tłumaczą zjawiska z życia społecznego. Mogą one, nawet w sposób dla odbiorcy nieuświadomiony, kształtować wizję otaczającego świata.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza naukowa wykazała siedem skrajnie negatywnych obrazów nauczyciela, które prezentowane są odbiorcom w materiałach filmowych na omawianym kanale. Dotyczą one kwestii bardzo ważnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej, jednak wypaczają obraz nauczyciela i przedstawiają go jako wroga ucznia.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Komentarze użytkowników YouTube’a sugerują, że uczniowie doszukują się w swoich szkołach potwierdzenia wizji nauczycieli prezentowanej na kanale WAKSY. Źródłem negatywnych zachowań uczniów może być przyjęty z mediów społecznościowych obraz nauczyciela jako wroga. Dla lepszego poznania zjawiska rekomendowane są dalsze badania, obejmujące również inne kanały i filmy o tematyce szkolnej.

Słowa kluczowe

media społecznościowe ; stereotyp ; wpływ mediów ; wizerunek nauczyciela ; youtubeSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP