Data publikacji : 2019-09-30

Działalność organizacji rodzicielskich w Polsce w świetle sprawozdań dyrekcji gimnazjów państwowych okresu międzywojennego

Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Streszczenie

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie działalności organizacji rodzicielskich w świetle sprawozdań dyrekcji polskich gimnazjów państwowych w okresie międzywojennym.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: Na czym polegała działalności organizacji rodzicielskich w świetle sprawozdań dyrekcji polskich gimnazjów państwowych w okresie międzywojennym? Zastosowano procedurę badań historycznych, obejmującą kwerendę źródeł, ich ocenę i opracowanie.

PROCES WYWODU: Artykuł rozpoczyna się od zarysowania potrzeby współpracy domu i szkoły po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wskazuje na tworzenie i cele organizacji rodzicielskich działających w państwowych gimnazjach w Polsce międzywojennej, ich struktury i zakres działalności, która była odpowiedzią na potrzeby szkół.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Organizacje rodzicielskie w państwowych gimnazjach Polski międzywojennej posiadały różne struktury wewnętrzne (sekcje), gromadziły fundusze w postaci składek i dochodów pozyskiwanych z imprez organizowanych przez rodziców. Prowadziły dożywianie uczniów, udzielały pomocy materialnej i rzeczowej niezamożnym uczniom, wspierały finansowo najpilniejsze potrzeby szkoły, udzielały subwencji organizacjom szkolnym, urządzały imprezy oraz zajmowały się szeroko pojętymi sprawami wychowawczymi. Zazwyczaj wszyscy rodzice uczniów należeli do koła (komitetu lub towarzystwa) rodzicielskiego.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Mimo trudnych warunków społeczno-ekonomicznych II RP z biegiem lat umacniały się wpływy wychowawcze i organizacyjne kół rodzicielskich w gimnazjach oraz rosło wśród rodziców rozumienie potrzeby współpracy domu i szkoły. Działalność organizacji rodzicielskich w państwowych gimnazjach Polski międzywojennej wskazuje na poszerzający się jej zakres i rozwój zróżnicowanych formy współpracy domu i szkoły. Ich dorobek i doświadczenia zapisane na kartach sprawozdań szkolnych można wykorzystać współcześnie organizując współdziałanie domu i szkoły.

SŁOWA KLUCZOWE: organizacje rodzicielskie, państwowe gimnazja, współpraca domu i szkoły, historia edukacji.

Słowa kluczowe

organizacje rodzicielskie ; państwowe gimnazja ; współpraca domu i szkoły ; historia edukacji.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP