Data publikacji : 2019-09-30

Rodzina w życiu uczonych w świetle wybranych egodokumentów

Władysława Szulakiewicz

http://orcid.org/0000-0001-8614-2955

Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY:

Celem publikacji jest ukazanie rodziny  i jej znaczenia w  kształtowaniu przyszłych uczonych. Zasygnalizowane w tekście historie rodzinne, wpisują  się w prowadzone badania nad pamięcią historyczną, która została nazwana w literaturze przedmiotu pamięcią autobiograficzną.

PROBLEM I METODY BADAWCZE:

Podstawowym problemem rozważań jest ukazanie rodziny  jako instytucji  ważnej w procesie wychowania i kształcenia. Refleksję na ten temat sprowadzam do  poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania:  Jak zapamiętani zostali rodzice?  Jakie wartości zostały przekazane przez rodzinę? Jaki był udział  rodziców w  edukacji  wskazanych w artykule uczonych? Metodą zastosowaną w opracowaniu jest analiza historyczno-pedagogiczna egodokumentów.

PROCES WYWODU:

Proces wywodu składa się z kilku etapów: 1. Omówienie wykorzystywanych źródeł i ich wartości poznawczej, 2.  Przedstawienie autorów źródeł, co jest konieczne ze względu na odczytanie ich wartości poznawczej. 3. Prezentacja  przykładów mówiących o znaczeniu rodziny w kształtowaniu przyszłych uczonych. Mam świadomość, że problem zawarty w tytule tekstu wymaga dalszych badań.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ:

Przeprowadzone analizy potwierdzają słuszność założenia, ze rodzina odgrywa  ważną rolę  w procesie wychowania i kształtowania określonych postaw. Szczególne zadania w tych procesach  przypadają, jak wykazali autorzy egodokumentów, rodzicom. Nie bez znaczenia dla kształtowania postaw ma atmosfera wychowawcza rodziny, a szczególnie relacje między rodzicami.

WNIOSKI:

Wnioski sprowadzają się nie tylko do  zaprezentowania wiedzy o  przeszłości polskiej rodziny na wybranych przykładach. To przede wszystkim ukazanie sprawdzonych teorii wychowania, które  potwierdzają skuteczność oddziaływań rodziny na dalsze losy swoich dzieci i ich miejsce w nauce. Z analiz tych wyłania się obraz środowisk rodzinnych, w których wybitni uczeni  wychowywani byli w szacunku do wiedzy, określonych wartości, prawd wiary. 

Słowa kluczowe

rodzina a wychowanie ; egodokumenty ; uczeni ; historie rodzinne ; pamięć autobiograficznaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP