Data publikacji : 2014-03-30

Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia)

Monika PłaziakTomasz RachwałDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Nauczanie w zakresie przedsiębiorczości powinno odgrywać ważną rolę w programach kształcenia na wszystkich etapach edukacji, w tym także w szkolnictwie wyższym na różnych stopniach i kierunkach studiów, nie tylko tych związanych z naukami ekonomicznymi. Przedsiębiorczość jest – w kontekście wymagań współczesnego rynku – jedną z ośmiu najważniejszych kompetencji kluczowych w europejskim systemie edukacji. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola i miejsca edukacji w zakresie przedsiębiorczości w kształceniu na kierunkach nieekonomicznych na polskich uniwersytetach na przykładzie kierunku geografia, zaliczanego głównie do obszaru nauk przyrodniczych i społecznych. Na podstawie analizy wybranych programów kształcenia oraz planów studiów określono miejsce przedsiębiorczości pod względem ilości (liczba godzin i punktów ECTS) i tematyki kursów oferowanych w ramach studiów, przy uwzględnieniu praktycznych możliwości ich realizacji przez studentów. Analizie poddano także zapisy dotyczące efektów kształcenia w programach studiów, w celu odpowiedzi na pytanie, na ile w programach studiów są implementowane zapisy Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego odnoszące się do przedsiębiorczości. W zakończeniu wskazano na wynikające z analizy marginalne znaczenie przedsiębiorczości w kształceniu geograficznym oraz wskazano na konieczność zmian w tym zakresie, w celu wzmocnienia kształtowania postaw przedsiębiorczych studentów geografii, co jest ważne z punktu widzenia ich wejścia na rynek pracy.

 

Słowa kluczowe

edukacja ; geografia ; kompetencje kluczowe ; programy kształcenia ; przedsiębiorczość ; studia wyższe ; polska ; przedsiębiorcza edukacja ; edukacja w zakresie przedsiębiorczościSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP