Data publikacji : 2014-12-30

Przedsiębiorczy nauczyciel jako skuteczny wychowawca

Jan CzechowskiDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Współcześnie obserwowany postęp  cywilizacyjny  i  realia  życia w dzisiejszym świecie wymuszają niejako na osobach odpowiedzial­ nych za wychowanie młodego pokolenia przyjęcie nowych strategii postępowania i utworzenie nowego wizerunku nauczyciela, wychowaw- cy, opiekuna. Owa przemiana niewątpliwie winna zmierzać w kierunku wypracowania  takich cech,  jak: efektywność, wielostronność, otwar- tość, jednym słowem przedsiębiorczość. Nauczyciel, będąc człowiekiem przedsiębiorczym, osiąga sprawnie rozwój i umiejętności potrzebne do pracy z dzisiejszą młodzieżą i dziećmi. Szczególnie w dobie teraźniej- szości, w której panuje zagubienie aksjologiczne  i  ideowe, potrzeba wychowawców ukierunkowanych  jednoznacznie na wartości nieprze- mijające przy  jednoczesnym otwarciu  i gotowości przyjęcia nowych form oddziaływania wychowawczego. Należy wciąż stawiać pytanie dotyczące sposobów rozwiązywania konfliktów dyscyplinarnych i form skutecznie prowadzonego wychowania. Przeprowadzone autorsko ba- dania miały na celu ustalenie znaczenia i istoty pojęcia: przedsiębior- czy nauczyciel w kontekście skuteczności jego wychowawczych dzia- łań. Badani należeli do różnych grup społecznych, a ich spostrzeżenia i uwagi posłużyły do sformułowania ogólnych wniosków i tez dotyczą- cych problematyki skuteczności wychowania w perspektywie   otwartości, przedsiębiorczości i nowoczesności nauczyciela.

Słowa kluczowe

osobowość nauczyciela ; skuteczność wychowania ; błędy wychowawcze ; dyscyplinowanie młodzieży ; samokształtowanie ; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczościSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP