Data publikacji : 2014-12-30

Miejsce przedsiębiorczości w systemie edukacyjnym Francji i jej wpływ na aktywizację gospodarczą regionów. O idei l’esprit d’entreprise

Sławomir DorockiPaweł BrzegowyDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

 Intencją pracy jest ukazanie miejsca i roli przedsiębiorczości we fran­ cuskim systemie edukacyjnym. Jeszcze do niedawna nauczanie przed­ siębiorczości zarezerwowane było jedynie dla szkolnictwa wyższego. Poprzez wprowadzony w 2004  roku w klasach gimnazjalnych moduł découverte professionnelle, postanowiono zaznajomić jego uczestników ze współczesnymi uwarunkowaniami gospodarczymi oraz przygotować ich do przyszłej aktywności zawodowej. Francję tradycyjnie zwykło się postrzegać  jako państwo mało dynamiczne pod względem przedsię­ biorczości. Pragnąc przyjrzeć się  tej kwestii bliżej, przeanalizowano zagadnienie uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie jej nauczania oraz regionalnego zróżnicowania postaw przedsiębiorczych Francuzów w stosunku do liczby nowo powstałych firm. Czy poczynione starania pobudziły francuskiego ducha przedsiębiorczości? W rzeczo­ nym studium wykorzystano literaturę przedmiotu oraz dane statystycz­ ne udostępnione przez francuskie instytucje naukowe: L’Agence Pour la Création d’Entreprises (APCE) oraz Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE).

 

Słowa kluczowe

francja ; kształcenie ; mśp ; samozatrudnienie ; przedsiębiorczość ; przedsiębiorcza edukacja ; edukacja w zakresie przedsiębiorczościSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP