Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

"Horyzonty Polityki" są czasopismem naukowym Instytutu Politologii Akademii Ignatianum w Krakowie, ukazującym się początkowo co pół roku, a od 2013 roku jako kwartalnik. Programowe założenia czasopisma to namysł nad człowiekiem i jego życiem i aktywnością polityczną, w rozumieniu egzystencjalno-transcendentnym, w relacyjności horyzontalno-wertykalnej bytowości człowieka. Inaczej mówiąc, chodzi o gruntowną refleksję nad homo politicus i nad rei publicae i o właściwą antropologię polityczną. Czasopismo kierowane jest przede wszystkim do środowisk akademickich, ale także do polityków, ludzi życia publicznego, do każdego, kogo interesują sprawy człowieka w życiu społeczno-politycznym.

"Horyzonty Polityki" publikują artykuły naukowe między innymi z następujących dziedzin i dyscypli naukowych:

 

Dziedzina i dyscyplina naukowa wiodąca

Dziedzina nauk społecznych/nauki o polityce i administracji

 

Dziedziny i dyscypliny naukowe (pozostałe)

 1. Dziedzina nauk humanistycznych/filozofia

 2. Dziedzina nauk społecznych/ekonomia i finanse

 3. Dziedzina nauk społecznych/nauki o komunikacji społecznej i mediach

 4. Dziedzina nauk społecznych/nauki o zarządzaniu i jakości

 5. Dziedzina nauk społecznych/nauki prawne

 6. Dziedzina nauk społecznych/nauki socjologiczne

 7. Dziedzina nauk społecznych/nauki o bezpieczeństwie

 

Serdecznie zapraszamy do publikacji w "Horyzontach Polityki".

 

Działy

Vol. 12, No. 38 (2021): Globalizacja – problematyka władzy politycznej w świecie współczesnym

Redaktorzy
 • Magdalena Jankosz
 • Wit Pasierbek
 • Horyzonty Polityki
 • Piotr Świercz
 • Jacek Zaryczny
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Vol. 11, No. 37 (2020): "Zimna wojna". Refleksja polityczna w okresie 1945-1990

Redaktorzy
 • Magdalena Jankosz
 • Wit Pasierbek
 • Horyzonty Polityki
 • Piotr Świercz
 • Jacek Zaryczny
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Vol. 11, No. 34 (2020), Władza i rozum – władza polityczna w świetle idei oświeceniowej i Rewolucji Francuskiej

Redaktorzy
 • Magdalena Jankosz
 • Wit Pasierbek
 • Horyzonty Polityki
 • Piotr Świercz
 • Jacek Zaryczny
 • Marcin Zwierżdżyński
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Vol. 10, No. 33 (2019), Koncepcja władzy politycznej w refleksji średniowiecznej i renesansowej

Redaktorzy
 • Magdalena Jankosz
 • Wit Pasierbek
 • Horyzonty Polityki
 • Piotr Świercz
 • Jacek Zaryczny
 • Marcin Zwierżdżyński
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Vol. 10, No. 32 (2019), Mądrość i pragmatyzm władzy w filozofii grecko-rzymskiej

Redaktorzy
 • Magdalena Jankosz
 • Wit Pasierbek
 • Horyzonty Polityki
 • Piotr Świercz
 • Jacek Zaryczny
 • Marcin Zwierżdżyński
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Vol. 10, No. 31 (2019), Władza w boskim porządku świata w starożytności

Redaktorzy
 • Magdalena Jankosz
 • Wit Pasierbek
 • Horyzonty Polityki
 • Piotr Świercz
 • Jacek Zaryczny
 • Marcin Zwierżdżyński
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Vol. 10, No. 30 (2019), Namysł nad władzą polityczną

Redaktorzy
 • Magdalena Jankosz
 • Wit Pasierbek
 • Horyzonty Polityki
 • Jacek Zaryczny
 • Marcin Zwierżdżyński
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Vol. 9, No. 29 (2018), Local Public Policies

Redaktorzy
 • Magdalena Jankosz
 • Wit Pasierbek
 • Horyzonty Polityki
 • Artur Wołek
 • Jacek Zaryczny
 • Marcin Zwierżdżyński
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Vol. 9, No. 28 (2018), Namysł politologiczny nad Konstytucją RP z 1997 roku

Redaktorzy
 • Magdalena Jankosz
 • Tomasz Litwin
 • Wit Pasierbek
 • Horyzonty Polityki
 • Jacek Zaryczny
 • Marcin Zwierżdżyński
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Vol. 9, No. 27 (2018), Procesy sekularyzacyjne w Kościele katolickim

Redaktorzy
 • Magdalena Jankosz
 • Wit Pasierbek
 • Horyzonty Polityki
 • Jacek Zaryczny
 • Marcin Zwierżdżyński
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Vol. 9, No. 26 (2018), Analiza zapisów Konstytucji RP z 1997 roku

Redaktorzy
 • Magdalena Jankosz
 • Tomasz Litwin
 • Wit Pasierbek
 • Horyzonty Polityki
 • Jacek Zaryczny
 • Marcin Zwierżdżyński
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Vol. 8, No. 25 (2017), The Scottish Enlightenment and the Challenges of Commercial Society

Redaktorzy
 • Magdalena Jankosz
 • dr Rafał Lis
 • Wit Pasierbek
 • Horyzonty Polityki
 • Jacek Zaryczny
 • Marcin Zwierżdżyński
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły Varia

Redaktorzy
 • Magdalena Jankosz
 • Wit Pasierbek
 • Horyzonty Polityki
 • Piotr Świercz
 • Jacek Zaryczny
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje / Reviews

Redaktorzy
 • Monika Grodecka
 • Wit Pasierbek
 • Horyzonty Polityki
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Polityka realna / Real Politics

Redaktorzy
 • Monika Grodecka
 • Wit Pasierbek
 • Marcin Zwierżdżyński
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Polska myśl polityczna

Redaktorzy
 • Monika Grodecka
 • Wit Pasierbek
 • Marcin Zwierżdżyński
Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły tematyczne / Thematic articles

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Wszystkie artykuły prezentowane w Horyzontach Polityki są recenzowane. Proces przymowania artykułów do druku jest dwuetapowy:

 

ETAP 1: RECENZJA WEWNĘTRZNA (WSTĘPNA)

Po zgłoszeniu przez autora artykułu do Open Journal Systems, podlega on recenzji wewnętrznej przez co najmniej jednego członka Kolegium Redakcyjnego przy zastosowaniu procedury recenzyjnej okrślanej mianem single-blind review procedure. Celem wstępnej recenzji jest przyjęcie artykułu do dalszego procedowania, lub jego odrzucenie już we wstępnej fazie procedury redakcyjnej. W razie wątpliwości artykuł jest bezwględnie recenzowany przez dwóch członków Redakcji. Po pozytywnej decyzji artykułu przekazywany jest do recenzji zewnętrznej. Procedura wewnętrzna hołduje zasadom professional peer review.

ETAP 2: RECENZJA ZEWNĘTRZNA (WŁAŚCIWA)

Po wstępnej akceptacji artykułu przez Redakcję do dalszego procedowania, podlega on rezencji zewnętrznej przez dwóch wybranych przez Redakcję receznetów zewnętrznych przy zastosowaniu procedury recenzyjnej okreslanej mianem Double-Blind Review (ani recenznet, ani autor nie znają swojej tożsamości, dane recenzeta i autora są usuwane przez Redakcję). Procedura recenzji zewnętrznej rónież hołduje zasadom professional peer review.

ETAP 3: KWALIFIKACJA

Artykuł wraz z recenzją wenętrzną oraz zewnętrzną trafia do Redaktora numeru (Issue Editor), który podejmuje wstępną decyzję o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu danego artykułu. Na najbliższym zebraniu Kolegium Redakcyjnego wszystkie artykuły są omawianie i kwalifikowane do druku. W sprawach niejednoznacznych ostateczną decyzję podejmuje Redaktor Naczelny (Editor-in-chief)

 

Polityka Open Access

Czasopismo publikowane jest na zasadach otwartego dostępu  (open access), by można było swobodnie korzystać z jego zasobów, przy zachowaniu poszanowania praw autorskich twórców, zatem czytelnicy zobowiązani są do stosowania powszechnych zasad powoływania się na źródło i cytacji, jak w przypadku publikacji w formie wydrukowanej.

Wersja elektroniczna czasopisma zamieszczana jest na stronie internetowej w terminie do miesiąca od wydania wersji drukowanej (pierwotnej).

Copyright and License
Artykuły publikowane są zgodnie z warunkami Creative Commons
Attribution – NoDerivs (CC BY- ND 4.0) License http://creativecommons.org/licenses/by‑nd/4.0/

 

Archiwizowanie

This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration. More...

 

Dobre praktyki wydawnicze

ZASADY ETYCZNE


 

 1. Artykuły muszą być oryginalne i nie zawierać zapożyczeń z innego dzieła, które mogłoby spowodować odpowiedzialność Wydawcy, nie mogą naruszać żadnych praw osób trzecich.
 2. W nadesłanym tekście należy ujawnić wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).
 3. Artykuł nie może nosić znamion „ghostwritingu”, czyli nieujawniania nazwisk autorów, którzy wnieśli istotny wkład w powstanie publikacji albo w inny sposób przyczynili się do jej powstania.
 4. Artykuł nie może nosić znamion „guest authorshipu”, czyli przypisania autorstwa osobie, która nie przyczyniła się do powstania publikacji.
 5. W przypisie dolnym do autora/autorów publikacji należy podać wkład wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania dzieła oraz najlepiej określić ich procentowy udział w zakresie autorstwa koncepcji, wykonania badań empirycznych, analiz statystycznych, i innych form udziału.
 6. W artykule należy podać wszelkie informacje o źródłach finansowania przesłanej publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”). Informacje te należy podać w przypisie dolnym do tytułu danego artykułu.
 7. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. Wszelkie takie przypadku będą zgłaszane do pracodawcy autora oraz do odpowiednich instytucji państwowych.

 

 

Indeksowanie

Horyzonty Polityki są indeksowane w następujących bazach danych:

 • ERIH Plus
 • ProQuest Political Science
 • EBSCO
 • BazEkon
 • BazHum
 • CEJSH
 • CEEOL
 • RePEc-EconPapers
 • Index Copernicus
 • Google Scholar