Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Horyzonty Polityki?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW

(wymogi edytorskie, etyczne oraz merytoryczne)

 

 

ZASADY OGÓLNE


 

 1. Artykuły przyjmowane są zarówno w języku angielskim (preferowany), jak i w języku polskim.
 2. Wszystkie nadesłane teksty są recenzowane. Warunkiem opublikowania tekstu jest pozytywna opinia co najmniej dwóch recenzentów potwierdzona akceptacją do opublikowania przez Komitet Redakcyjny.
 3. Złożony do „Horyzontów Polityki” tekst nie powinien być wcześniej nigdzie publikowany ani w tym samym czasie złożony w redakcjach innych czasopism.
 4. Autor (autorzy) wraz z tekstem artykułu naukowego składają wniosek o jego nieodpłatne opublikowanie oraz oświadczenie, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej czasopisma. Autor jest zobowiązany przesłać do Redakcji (faks, dokument zeskanowany, tradycyjna poczta) oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatną publikację artykułu w wersji papierowej i elektronicznej (PDF) oraz indeksowanie abstraktu artykułu w krajowych i międzynarodowych bazach danych, z którymi współpracuje Redakcja.
 5. Zapraszamy zarówno do zgłaszania artykułów tematycznych (każdy numer poświęcony jest odrębnemu tematowi, danemu zagadnieniu, artykuły te są publikowane w dziale „Artykuły tematyczne”), jak i artykułów na dowolny temat (publikowanych w dziale „Artykuły Varia”). Artykuły przyjmowane są w następujących terminach:

-       do 30 czerwca – do numeru czerwcowego roku następnego (teksty w języku polskim i/lub językach kongresowych)

-       do 30 września – do numeru wrześniowego roku następnego (teksty w języku polskim i/lub językach kongresowych)

-       do 31 grudnia – do numeru grudniowego roku następnego (teksty w języku polskim i/lub językach kongresowych)

-       do 31 marca – do numeru marcowego roku następnego (teksty w języku polskim i/lub językach kongresowych)

(w/w terminy mogą być zawężone w wypadku niektórych numerów tematycznych, szczegóły dotyczące artykuł tematycznych podawane są w odrębnych zaproszeniach do składania artykułów tzw. Call for Papers)

      6.  Czasopismo nie pobiera opłat za proces wydawniczy (APC) oraz za zatwierdzenie tekstu (submission charge).

 

 

 

WYMOGI TECHNICZNO-EDYTORSKIE


 

 1. Nadsyłane do Redakcji propozycje artykułów powinny być opracowane zgodnie z przyjętymi przez Redakcję zasadami edytorskimi:

  a) czcionka: Times New Roman,12 pkt.;

  b) odstępy między wierszami: 1,5 wiersza;

  c) tekst obustronnie wyjustowany;

  d) wcięcia akapitowe: standardowe;

  e) tytuły i podtytuły: czcionka Times New Roman,12 pkt, pogrubiona;

  f) marginesy: standardowe (2,5 cm z każdej strony);

  g) numeracja stron: ciągła, pośrodku dolnej części strony;

  h) cytaty w tekście pisane w cudzysłowie.

 2. Nadesłany tekst powinien objętościowo zawierać 20 000-30 000 znaków ze spacjami (tj. 0,5 – 0,75 ark. aut.).

 3. W artykule należy stosować odwołania do literatury w systemie „autor – data wydania” (tzw. nawiasy referencyjne) według stylu APA 6 http://www.apastyle.org/http://libguides.williams.edu/citing/apa#s-lg-box-12055994 (konkretne przykłady) oraz Przewodnik po kodowaniu w stylu APA. Zgodnie z nim przypisy umieszcza się bezpośrednio po cytacie lub w innym miejscu wymagającym wskazania źródeł w formie skróconej informacji bibliograficznej: w nawiasach podaje się nazwisko autora (ewentualnie współautorów) lub skrót tytułu źródła (w przypadku prac zbiorowych bez podanego redaktora), datę wydania oraz numery stron, na które powołuje się autor pracy, np. (Smith, 2012, s. 44). Pełną bibliografię, także w stylu APA 6 należy podać na końcu artykułu w formie wykazu alfabetycznego.

 4. Jeżeli w proponowanym artykule występują ilustracje, powinny być one przesłane w osobnych plikach graficznych (.tif; .eps; .jpg) w rozdzielczości 300 dpi;
  a wykresy (tylko odcienie szarości) przygotowane za pomocą Microsoft Office Excel należy dołączyć wraz z plikami źródłowymi (.xls).

 5. Propozycje artykułów powinny być przesłane pocztą elektroniczną, po uprzednim zalogowaniu do systemu OJS: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HPwedług jednego z trzech sposobów:

      6.  Proszę się rejestrować jako „czytelnik”, „autor” oraz w wypadku osób z co najmniej stopniem doktora jako „recenzent”. Domyślnie rejestracja uwzględnia tylko „czytelnika”, a brak zaznaczenia opcji „autor” uniemożliwi wgranie artykułu.

      7.  UWAGA: Przy wgrywaniu artykułu proszę umieścić plik bez danych Autora, ze względu na podwójnie tzw. „ślepą recenzję”, a natomaist w tzw. "Metadanych": mię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy, numer osobisty ORCID, miejsce pracy: uczelnia, wydział, instytut, katedra, zakład z adresem, ew. numer grantu z jakiego powstał artykuł .

 

 

STRUKTURA ARTYKUŁU


 

 1. Nadesłane propozycje artykułów powinny mieć następującą strukturę:
 • imię i nazwisko autora/autorów wraz z jego/jej/ich afiliacją (podane w "Metadanych do wiadomości Redakcji)
 • tytuł w języku polskim (lub języku oryginału)
 • streszczenie w języku polskim (lub języku oryginału) max. 2000 znaków ze spacjami
 • słowa kluczowe w języku polskim (max. 5) oddzielone przecinkami
 • tytuł w języku angielskim
 • streszczenie w języku angielskim max. 2000 znaków ze spacjami
 • słowa kluczowe w języku angielskim (max. 5) oddzielone przecinkami
 • właściwy artykuł z uwzględnieniem merytorycznej struktury:  wstęp, metody badawcze, część zasadnicza,  wyniki i wnioski
 • wykaz wykorzystanej bibliografii
 1. Streszczenie powinno prezentować główne tezy artykułu, a nie informacje o problemach, które autor porusza, i być zrozumiałe bez czytania pracy. Streszczenie powinno zawierać max. 2000 znaków ze spacjami i posiadać określoną strukturę, odzwierciedlającą istotę artykułu:

 

WZÓR:


STRESZCZENIE


 

CEL NAUKOWY:


     

PROBLEM i METODY BADAWCZE:

     


 

PROCES WYWODU:

 


 

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ:

 


 

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE:

 


 

 

 

 

WYMOGI MERYTORYCZNE


 

 1. Przed nadesłaniem propozycji artykułu prosimy zapoznać się z formularzem recenzji, w którym szczegółowo wyartykułowano zasady oceny merytorycznej artykułu. Formularz recenzji można pobrać ze strony internetowej czasopisma.
 2. Każdy nadesłany artykuł powinien składać się z następujących części:

a.)  WSTĘP, gdzie opisany jest cel naukowy artykułu, hipoteza badawcza/teza badawcza (problem badawczy) w formie krótkiej i zrozumiałej, z zaznaczeniem nowości/wyjątkowości stawianego problemu badawczego

b.)  METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE (bezwzględnie wymagane dla artykułów statystyczno-analitycznych) oraz źródła badawcze z uwzględnieniem najnowszej literatury naukowej dotyczącej traktowanej problematyki

c.)  CZĘŚĆ ZASADNICZA (PROCES WYWODU)

(z możliwością podziału na sekcje według schematu 1; 1.1; 1.1.1; 2; 2.1.) przeprowadzona w sposób zrozumiały i konkretny, która powinna wykazać znaczenie wyników dociekań naukowych w sposób komparatywny

d.)  WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ – jasne i zwięzłe

e.)  WNIOSKI, które są odpowiedzią na wcześniej postawiony problem badawczy z konkretnymi INNOWACJAMI/REKOMENDACJAMI NAUKOWYMI – może stanowić krótką, niezależną część podsumowującą całość wywodu

 

Przydatna pomoc naukowa:

http://www.ease.org.uk/sites/default/files/ease_guidelines-2015-polish.pdf

 

Autorzy tekstów badawczych wykorzystujących analizy statystyczne są proszeni o zapoznanie się z uwagami:

http://www.pwe.com.pl/files/1436255816/file/wiecej_respektu_dla_liczb_i_zasad_statystyki.pdf

 

 

ARTYKUŁY, KTÓRE NIE BĘDĄ POSIADAŁY TYCH ELEMENTÓW, NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DALSZEGO PROCEDOWANIA.

 

 

 

 

RECENZJE KSIĄŻEK


 

 1. Tekst recenzji nie powinien przekraczać 6000 znaków ze spacjami.
 2. Recenzja winna zawierać następujące informacje o książce: autor/redaktor, tytuł, podtytuł, miejsce wydania, wydawca, rok, ilość stron, numer ISBN.
 3. Styl recenzji winien być informacyjno-opisowy z końcową ewaluacją i wnioskami.

 

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Ten artykuł nie był wcześniej opublikowany, ani też nie jest rozpatrywany do publikacji w innym czasopiśmie ( lub wyjaśnienie zostało przedstawione w komentarzu do redakcji )

 2. Zdeponowany plik jest w formacie Microsoft Word.

 3. Adresy URL do referencji zostały dodane we wszystkich miejscach, w których te adresy są znane.

 4. W tekście odstępy miedzy wierszami wynoszą 1,5 jest on napisany czcionką 12-punktową, z wykorzystaniem kursywy zamiast podkreśleń (z wyjątkiem adresów URL), a wszystkie ilustracje, rysunki i tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach lub w oddzielnych plikach.

 5. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne określone w Wytycznych dla autorów, które znajdują się w zakładce  „o czasopiśmie”

 6. Jeśli zgłoszony artykuł ma zostać poddany recenzji, należy spełnić zalecania zamieszczone w instrukcji Anonimowa recenzja

 

Prawa autorskie

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

 1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
 2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 

                                                              

HORYZONTY POLITYKI

„Horyzonty Polityki”

Akademia Ignatianum w Krakowie

Instytut Politologii

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

tel. +48 12 3999 652

dyżur redakcji: pn.-pt.   10.00-14.00

e-mail:   horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl

 

Oświadczenie Autora

 

Imię i nazwisko Autora:

(lub   Autorów)

 

 

Afiliacja Autora:

(Uczelnia,   Wydział)

 

Tytuł artykułu:

 

 

 

 

§ 1.

 

Autor wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego artykułu w „Horyzontach Polityki” w języku sporządzenia powyższej publikacji, ale także w tłumaczeniu na język angielski lub język polski, jeśli nie był on językiem oryginału, gdy Redakcja uzna to za stosowne. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.

 

§ 2.

 

Autor wyraża zgodę na indeksowanie swojego artykułu w krajowych i międzynarodowych bazach danych, zwłaszcza na zamieszczanie w tych bazach streszczeń artykułów, słów kluczowych, oraz afiliacji Autora w języku polskim, angielskim, względnie w innych językach. Autor wyraża zgodę na przekazanie właścicielom tychże baz danych w/w informacji.

 

§ 3.

 

W ramach nieodpłatnej publikacji, o której mowa w § 1., Autor wyraża zgodę na udostępnianie pełnej wersji elektronicznej swojego artykułu w Internecie oraz w krajowych i zagranicznych bazach, o których mowa w § 2.

 

§ 4.

 

Autor oświadcza, że jego publikacja jest oryginalna i nie zawiera zapożyczeń z innego dzieła, które mogłoby spowodować odpowiedzialność Wydawcy, nie narusza żadnych praw osób trzecich i że jego prawa autorskie do tej publikacji nie są ograniczone. Autor poniesie wszelkie koszty i wypłaci odszkodowania, które mogą być skutkiem nieprawdziwości niniejszego oświadczenia.

 

§ 5

 

Autor oświadcza, że w nadesłanym tekście ujawnia wkład poszczególnych autorów
w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji) i bierze odpowiedzialność za podanie wszystkich informacji związanych z przygotowaniem przesłanego materiału. Tym samym autor przesłanego manuskryptu oświadcza, że jego praca nie nosi znamion „ghostwritingu” i „guest authorshipu”, czyli nieujawniania nazwisk autorów, którzy wnieśli istotny wkład w powstanie publikacji albo w inny sposób przyczynili się do jej powstania (ghostwriting) lub przypisania autorstwa osobie, która nie przyczyniła się do powstania publikacji (guest authorship).

 

§ 6

Autorzy[1] oświadczają, że wkład poszczególnych Autorów w powstanie publikacji jest następujący:

Lp.

Wyszczególnienie

Autor, udział procentowy

1

Autorstwo koncepcji

 

2

Opracowanie założeń i metod

 

3

Przeprowadzenie badań

 

4

Analiza wyników i sformułowanie wniosków

 

5

Pozostały wkład, jaki? ………………………

 

 

§ 7

 

Autor oświadcza, iż podaje wszelkie informacje o źródłach finansowania przesłanej publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”)[2]. Jednocześnie Autor informuje, że publikacja jest finansowana z następujących środków: ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

§ 8

 

Autor przyjmuje do wiadomości, iż jest świadomy konsekwencji nierzetelności naukowej, która po wykryciu będzie dokumentowana i ujawniana opinii publicznej, a informacje o niej będą przekazywane do odpowiednich instytucji (uczelni zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, wydawnictw itd.).

 

 

..................................., dnia..................               

   (miejscowość)

                                              

                                                                                               .........................................                                                                                                                  Podpis Autora / Autorów

 [1] W wypadku artykułów współautorskich Redakcja wymaga podania w przypisie do artykułu dokładnej kontrybucji poszczególnych współautorów.

[2] Redakcja wymaga od autorów informowania o źródłach finansowania publikacji, wkładzie Instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów, poprzez umieszczenie w artykule odpowiedniego przypisu.

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym miejscu czasopisma zostaną wykorzystane wyłącznie do podanych celów niniejszego pisma i nie będą udostępniane do innych celów lub na jakiejkolwiek innej stronie.