Call for Papers: HP 2022, Vol. 13, No. 42: Instrumenty regulacyjne a skuteczność polityk publicznych

2021-05-06

Dynamika procesów społecznych wymaga wypracowywania nowych metod regulacji, co jest jednym z głównych wyzwań z punktu widzenia skuteczności rządzenia we współecznych systemach prawno-politycznych. W obliczu konieczności szybkiego i elastycznego reagowania na zmiany technologiczne (np. cyfryzacja), ekonomiczne (np. nowe formy zatrudnienia) czy społeczno-kulturowe (np. nowe postawy i oczekiwania obywateli jako odbiorców usług publicznych) i inne, tradycyjne formy działania władzy ustawodawczej i wykonawczej nie zawsze gwarantują sprawną realizację zadań publicznych. Z drugiej strony, w niektórych sytuacjach to właśnie instytucje państwowe odgrywają/powinny odgrywać rolę rzeczników innowacji w promowaniu korzystnych postaw i zachowań społecznych czy we wdrażaniu nowych form działania. W ramach numeru tematycznego "Horyzontów Polityki" zapraszamy do publikacji wyników najnowszych badań bezpośrednio lub pośrednio związanych z regulowaniem zachowań adresatów prawa w różnych dziedzinach życia społecznego.

Planowane ukazanie się numeru: marzec 2022

Nadsyłanie artykułów:  31 października 2021

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA RECENZJI KSIĄŻEK ORAZ ARTYKUŁOW RECENZYJNYCH DO DZIAŁU "RECENZJE"

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP