Ochrona zdrowia matek oraz dzieci jako globalne dobro publiczne, na przykładzie działań ONZ

Hanna Kelm

Abstrakt


CEL NAUKOWY: Celem naukowym artykułu jest odpowiedź na pytanie badawcze: czy, oceniając działania Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie ochrony zdrowia matek i dzieci, można uznać, że ochrona ta spełnia kryteria globalnego dobra publicznego, którego dostawcą jest ONZ?

PROBLEM I METODY BADAWCZE: W pracy wykorzystano głównie metody badań niereaktywnych, tj. metodę analizy oficjalnych dokumentów i danych statystycznych, metodę analizy treści oraz metodę porównawczą. Zastosowana została także analiza przypadku w celu zbadania roli Organizacji Narodów Zjednoczonych w globalnej ochronie zdrowia matek i dzieci.

PROCES WYWODU: W pierwszej części artykułu przedstawiona została koncepcja globalnego dobra publicznego oraz miejsca ochrony zdrowia wśród globalnych dóbr publicznych. W drugiej części przeanalizowano dotychczasowe działania ONZ na rzecz poprawy zdrowotności matek i dzieci. Działania te zostały również poddane ocenie pod kątem ich skuteczności oraz dalszych perspektyw realizacji.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Organizacja Narodów Zjednoczonych dostarcza globalne dobro publiczne, jakim jest zapewnianie ochrony zdrowia matek i dzieci, a działania w tym zakresie spełniają założenia przyjętej w analizie definicji globalnych dóbr publicznych.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Dotychczasowa działalność ONZ związana z ochroną zdrowia matek i dzieci w skali globalnej (odbywająca się głównie poprzez realizację Milenijnych Celów Rozwoju) okazała się skuteczna. Coraz szerszy zakres planowanych przez ONZ działań, związanych ze zrównoważonym rozwojem, oraz rosnące w związku z tym koszty realizacji tych celów mogą jednak w przyszłości prowadzić do zmniejszenia skuteczności ich realizacji. Z oceną sytuacji należy jednak poczekać do pojawienia się pierwszych rezultatów wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju.


Słowa kluczowe


ochrona zdrowia matek i dzieci; globalne dobra publiczne; ONZ

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chen, L.C., Evans, T.G. i Cash, R.A. (1999). Health as a Global Public Good. W: I. Kaul, I. Grunberg, M. Stern, Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century. New York – Oxford: Oxford University Press.

Chesnais, J.C. (1979). L’effet multiplicatif de la transition démographique. Population: French Edition, 6.

Chesnais, J.C. (1986). La transition démographique. Étapes, formes. Implications économiques. Paris: Presses Universitaires de France.

Coale, A.J. (1973). The demographic transition reconsidered. W: International Population Conference, t.1. Liège: International Union for the Scientific Study of Population, Coale, A.J. (1986). Population trends and economic development. W: J. Menken (red.), World Population and U.S. Policy: the Choices Ahead. New York: Norton.

Kaul, I., Grunberg, I. i Stern, M. (1999). Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century. New York – Oxford: Oxford University Press.

Landry, A. (1934). La Révolution Démographique. Paris: Sirey.

Latoszek, E., Proczek, M. i Krukowska, M. (red.). (2016). Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa. Maternal and reproductive health, World Health Organization, Global

Health Observatory (GHO) data. Pozyskano z: http://www.who.int/gho/maternal_health/en/.

Notestein, F. (1943). Some implications of population change for post‑war Europe. Proceedings of the American Philosophical Society, 2.

Notestein, F. (1945). Population‑the long view. W: T. Sch (red.), Food for the World. Chicago: University of Chicago Press.

Oficjalna Lista Wskaźników Zrównoważonych Celów Rozwoju. Pozyskano z: http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators‑list/ (dostęp: 10.02.2017).

Osiński, J. (red.). (2014). Polityka publiczna we współczesnym państwie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Raport Światowej Komisji G.H. Brundtland do Spraw Środowiska i Rozwoju. (1987). Our Common Future, New York.

Stiglitz, J.E. (2013). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Thompson, W. (1929). Population. American Journal of Sociology, t. 34.

United Nations. (2000). Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych (UN Millennium Declaration). Pozyskano z: http://www.unmillenniumproject.org/documents/ares552e.pdf.

United Nations. (2015). The Millennium Development Goals Report. New York.

United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. New York.

UNIC, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie. Pozyskano z: http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci/swiat‑i‑cele‑zrownowazonego-rozwoju/2886 (dostęp: 11.02.2017).

World Health Organization. (2016). Children: reducing mortality. Factsheet, September. Pozyskano z: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs178/en/.

World Health Organization, Global Health Observatory (GHO), Child mortality and causes of death. Pozyskano z: http://www.who.int/gho/child_health/mortality/causes/en/.www.worldometers.info/world population/population‑by‑region (dostęp:12.02.2017).

Zacher, M.W. (1999). Global Epidemiological Surveillance. International Cooperation to Monitor Infectious Diseases. W: I. Kaul, I. Grunberg i M. Stern, Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century. New York – Oxford: Oxford University Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.