Data publikacji : 2017-11-03

Zarządzanie migracjami jako dobro publiczne: rola Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji

Jan BrzozowskiDział: Artykuły tematyczne / Thematic articles

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Podstawowym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jaką rolę odgrywa Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) w zakresie zarządzania międzynarodowymi migracjami.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł ten wykorzystuje koncepcje globalnych dóbr publicznych w celu weryfikacji, w jakim aspekcie zarządzanie migracjami i zapewnianie usług z nimi powiązanych może stanowić dobro publiczne w skali międzynarodowej. Autor posługuje się analizą studium przypadku, przedstawiając historię i ewolucję działalności IOM oraz sposób, w jaki organizacja usiłuje w swojej bieżącej aktywności pogodzić rozbieżne interesy państw przyjmujących, wysyłających, tranzytowych, a także samych osób migrujących, zgodnie ze swoją maksymą: „zarządzanie migracjami dla dobra wszystkich”.

PROCES WYWODU: Artykuł złożony jest z trzech części. W pierwszej
wprowadzono koncepcję globalnych dóbr publicznych, wiążąc ją z problematyką
zarządzania migracjami w skali międzynarodowej. W drugiej części opisano
historię IOM, analizując ewolucję organizacji i jej działalności. Trzecia część
przedstawia wybrane przykłady najnowszych aktywności IOM w zakresie zarządzania
migracjami, wskazując na próby godzenia często przeciwstawnych
interesów uczestników tego procesu.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Doświadczenia IOM wskazują, że tworzenie
globalnego dobra publicznego w przypadku usług zarządzania migracjami jest zadaniem bardzo trudnym, ale jednak możliwym. Mimo pewnych kontrowersji powiązanych z działalnością IOM i podnoszonych przez niektórych jej krytyków organizacja ta – biorąc pod uwagę realne możliwości finansowe i polityczne – realizuje swoje zadania, próbując uwzględnić potrzeby zarówno osób migrujących, jak i państw uwikłanych w ten proces.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zarzuty stawiane IOM wydają się zadziwiająco podobne do krytyki pod adresem ONZ. W obu jednak przypadkach nie bierze się pod uwagę konkretnych możliwości realizowania zadań, które postawiono przed tymi organizacjami. W obliczu narastającej presji demograficznej na kontynencie afrykańskim i częściowo w Azji oraz w związku z powiązanymi z nią natężeniami fal migracyjnych już w nieodległej przyszłości wystąpi naturalna konieczność wzmocnienia finansowego obu tych organizacji.

 

Słowa kluczowe

zarządzanie migracjami ; globalne dobra publiczne ; IOMSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP