Zarządzanie migracjami jako dobro publiczne: rola Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji

Jan Brzozowski

Abstrakt


CEL NAUKOWY: Podstawowym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jaką rolę odgrywa Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) w zakresie zarządzania międzynarodowymi migracjami.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł ten wykorzystuje koncepcje globalnych dóbr publicznych w celu weryfikacji, w jakim aspekcie zarządzanie migracjami i zapewnianie usług z nimi powiązanych może stanowić dobro publiczne w skali międzynarodowej. Autor posługuje się analizą studium przypadku, przedstawiając historię i ewolucję działalności IOM oraz sposób, w jaki organizacja usiłuje w swojej bieżącej aktywności pogodzić rozbieżne interesy państw przyjmujących, wysyłających, tranzytowych, a także samych osób migrujących, zgodnie ze swoją maksymą: „zarządzanie migracjami dla dobra wszystkich”.

PROCES WYWODU: Artykuł złożony jest z trzech części. W pierwszej
wprowadzono koncepcję globalnych dóbr publicznych, wiążąc ją z problematyką
zarządzania migracjami w skali międzynarodowej. W drugiej części opisano
historię IOM, analizując ewolucję organizacji i jej działalności. Trzecia część
przedstawia wybrane przykłady najnowszych aktywności IOM w zakresie zarządzania
migracjami, wskazując na próby godzenia często przeciwstawnych
interesów uczestników tego procesu.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Doświadczenia IOM wskazują, że tworzenie
globalnego dobra publicznego w przypadku usług zarządzania migracjami jest zadaniem bardzo trudnym, ale jednak możliwym. Mimo pewnych kontrowersji powiązanych z działalnością IOM i podnoszonych przez niektórych jej krytyków organizacja ta – biorąc pod uwagę realne możliwości finansowe i polityczne – realizuje swoje zadania, próbując uwzględnić potrzeby zarówno osób migrujących, jak i państw uwikłanych w ten proces.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zarzuty stawiane IOM wydają się zadziwiająco podobne do krytyki pod adresem ONZ. W obu jednak przypadkach nie bierze się pod uwagę konkretnych możliwości realizowania zadań, które postawiono przed tymi organizacjami. W obliczu narastającej presji demograficznej na kontynencie afrykańskim i częściowo w Azji oraz w związku z powiązanymi z nią natężeniami fal migracyjnych już w nieodległej przyszłości wystąpi naturalna konieczność wzmocnienia finansowego obu tych organizacji.

 


Słowa kluczowe


zarządzanie migracjami; globalne dobra publiczne; IOM

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamson, F.B. (2006). Crossing borders: international migration and national security. International Security, 31(1), 165-199.

Andrijasevic, R. i Walters, W. (2010). The International Organization for Migration and the international government of borders. Environment and Planning D: Society and Space, 28(6), 977-999.

Anh, D.N. (2006). Forced migration in Vietnam: historical and contemporary perspectives. Asian and Pacific Migration Journal, 15(1), 159-173.

Appleyard, R. (2001). International Migration policies: 1950‐2000. International Migration, 39(6), 7-20.

Ashutosh, I. i Mountz, A. (2011). Migration management for the benefit of whom? Interrogating the work of the International Organization for Migration. Citizenship Studies, 15(01), 21-38.

Brzozowski, J. (2012). Perspektywy powstania globalnego reżimu migracyjnego. W: A. Surdej i J. Brzozowski (red.), Wprowadzenie do problematyki globalnych reżimów regulacyjnych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 162-191.

Brzozowski, J. i Szarucki, M. (2010). Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów. Gospodarka Narodowa, 3, 63-78.

Byman, D. i Speakman, S. (2016). The Syrian Refugee Crisis: Bad and Worse Options. The Washington Quarterly, 39(2), 45-60.

Calhoun, C.J. (2002). Imagining solidarity: Cosmopolitanism, constitutional patriotism, and the public sphere. Public Culture, 14(1), 147-171.

Dahi, O. (2014). The refugee crisis in Lebanon and Jordan: the need for economic development spending. Forced Migration Review, 47, 11-13.

Geiger, M. (2010). Mobility, development, protection, EU-integration! The IOM’s national migration strategy for Albania. W: M. Geiger i A. Pécoud (red.), The politics of international migration management. Palgrave Macmillan UK: London, 141-159.

Georgi, F. (2010). For the benefit of some: The international organization for migration and its global migration management. W: M. Geiger i A. Pécoud (red.), The politics of international migration management. Palgrave Macmillan UK: London, 45-72.

IOM. (2016). IOM Counts 3,771 Migrant Fatalities in Mediterranean in 2015, IOM – Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji, Genewa. Pozyskano z: http://www.iom.int/news/iom‑counts-3771- migrant‑fatalities‑mediterranean-2015 (dostęp: 04.02.2017).

IOM. (2017). Assisted Voluntary Return and Reintegration, IOM – Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji, Genewa. Pozyskano z: https://www.iom.int/assisted‑voluntary‑return‑and‑reintegration (dostęp: 04.02.2017).

Milewski, J.J. i Lizak, W., (2002). Stosunki międzynarodowe w Afryce. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Pachocka M. (2016). Globalne dobra publiczne w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju w działalności WHO i UNDP. W: E. Latoszek, M. Proczek i M. Krukowska (red.), Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 65-99.

Pakulski, J. (2012). Australijski program wielokulturowości. Biuletyn Migracyjny, 33.

Perruchoud, R. (1989). From the intergovernmental committee for European migration to the international organization for migration. International Journal of Refugee Law, 1(4), 501-517.

Perruchoud, R. (1992). Persons Falling under the Mandate of the International Organization for Migration (IOM) and to Whom the Organization Services. International Journal of Refugee Law, 4(2), 205-215.

Pędziwiatr, K. i Legut, A. (2016). Polskie rządy wobec unijnej strategii na rzecz przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu. W: K.A. Wojtaszczyk i J. Szymańska (red.), Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa. Warszawa: Wydawnictwa UW, 671-691.

Salt, J. (1989). A comparative overview of international trends and types, 1950-80. International Migration Review, 23(3), 431-456.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.