Data publikacji : 2010-12-30

Wokół pojęcia europeizacji

Krzysztof WachDział: Artykuły Varia

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na dwóch głównych wątkach. Po pierwsze, próbuje opisać koncepcję europeizacji, jej naturę i dokonać jej definicji. Artykuł ekploruje sposoby zdefiniowania zjawiska europeizacji wyróżnijąc trzy rodzaje tego pojęcia: europeizacja uploading typu top-down, europeizacja downloading typu bottom-up oraz europeizacja zintegrowana typu top-down oraz bottom-up. Drugi wątek dotyczy wymiarów i kontekstu europeizacji. Autor wyróżnia i omawia osiem wymiarów europeizacji, a mianowicie geograficzny, socjologiczny, polityczny, prawny, instytucjonalny, makroekonomiczny immanentny, makroekonomiczny transcendentny, jak i mikroekonomiczny. Artykuł oparto na przeglądzie literatury przedmiotu, ale z drugiej strony wprowadzono w nim autorską kategoryzację zjawiska europeizacji, zwłaszcza w znaczeniu ekonomicznym.
 
The paper focuses on two main streams. First, the author tries to describe the concept of Europeanisation, its nature and definition. The articles elaborates on the ways of defining the phenomenon of Europeanisation. The author distinguishes three types of this coin: uploading top-down, downloading bottom up and integrating top-down vis-a-vis bottom-up Europeanisation. The second main Summary: The paper focuses on two main streams. First, the author tries to describe the concept of Europeanisation, its nature and definition. The articles elaborates on the ways of defining the phenomenon of Europeanisation. The author distinguishes three types of this coin: uploading top-down, downloading bottom up and integrating top-down vis-a-vis bottom-up Europeanisation. The second main stream of the paper is dedicated to the dimensions and context of Europeanisation. The author distinguishes and elaborates on eight, namely geographical, sociological, political, legal, institutional, macroeconomic endogeous, macroeconomic egzogeous as well as microeconomic dimensions of Europeanisation. On one hand, the paper is based on the subject literature review, but on the other hand, it proposes the own categorization of the phenomenon of Europeanisation, especially in the economics meaning. 

Słowa kluczowe

europeizacja ; Unia Europejska ; integacja europejska


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP