Data publikacji : 2019-01-17

Wybrane elementy projektu zmian konstytucyjnych w programie politycznym Prawa i Sprawiedliwości

Zbigniew Roman MachelskiDział: Artykuły tematyczne / Thematic articles

Abstrakt


CEL NAUKOWY: Przedstawienie w sposób syntetyczny głównych założeń reformy ustrojowej w Polsce na podstawie analizy projektu konstytucji Prawa i Sprawiedliwości znanego pod roboczą nazwą „Projekt 2010” oraz programu politycznego partii w części dotyczącej potrzeby zmiany ustawy zasadniczej z 1997 r.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Mają ścisły związek z polityką prawa, której przedmiotem są rozwiązania ustrojowe, okoliczności rzutujące na przebieg procesu legislacyjnego oraz warunki określające skuteczność stosowania i przestrzegania prawa. Analiza oparta została na metodach porównawczej i instytucjonalno-prawnej.

PROCES WYWODU: Skoncentrowany jest na pięciu sekcjach problemowych dotyczących: diagnozy stanu państwa; przesłanek ustrojowo-politycznych proponowanych zmian; podstaw aksjologicznych i arengy; struktury naczelnych organów władzy państwowej; kluczowych różnic między Projektem a obecną ustawą zasadniczą.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analizowana koncepcja zmian konstytucyjnych dotyczy naprawy państwa i stosunków społecznych. Wynika z przekonania, że zapisy konstytucji z 1997 r. miały charakter przejściowy i nie przystają już do sytuacji ustabilizowanego systemu politycznego. Propozycja zakłada potrzebę dyskusji o dostosowaniu ustroju państwa do nowych okoliczności wewnętrznych i zewnętrznych. Zebrany materiał nie dostarczył dowodu że analizowane propozycje mogą stanowić zagrożenie dla demokracji.

 WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Obecna ustawa zasadnicza utrwala postkomunistyczne status quo i wymaga zmiany. Konstytucja z 1997 r. nie służy umocnieniu państwa i nie spełnia aspiracji oraz oczekiwań społeczeństwa obywatelskiego. Stworzyła system korzystny dla realizacji partykularnych interesów kosztem ogółu obywateli. Nie realizuje tego, co sama zapowiada w wielu punktach. Dyskusja o zmianie konstytucji jest konieczna, nawet jeżeli wynikająca z tego korzyść nie będzie natychmiastowa.

SŁOWA KLUCZOWE

Konstytucja – konstytucjonalizm – ustrój – władza – społeczeństwoSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP