Uwag kilka historyka myśli politycznej o istocie Konstytucji RP z 1997 r.

  • Bogdan Szlachta Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytutu Nauko o Polityce i Administracji
Słowa kluczowe: pa?stwo, prawa cz?owieka i obywatela

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest wskazanie i analiza problemu wynikającego z traktowania praw obywatela na podobieństwo praw człowieka.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Popularne odczytanie Konstytucji RP z 1997 r. traktuje i prawa człowieka, i prawa obywatela jako swoiste „imperatywy moralne”, które ustawodawca winien uwzględniać i ujmować w swych rozstrzygnięciach. Analiza językowa zapisów zawartych w podręczniku akademickim i Konstytucji RP unaocznia ten problem.

PROCES WYWODU: Wskazanie i krytyczna analiza treści podręcznika ademickiego ukazuje problem teoretyczny wynikający z wykorzystania podejścia ściśle liberalnego, które rodzi raczej niż rozwiązuje problem relacji między prawami człowieka/obywatela i prawem ustanawianym przez
ustawodawcę.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Ukazanie problemu, wezwanie do refleksji nad nim i podjęcia próby – w trakcie ewentualnych prac nad nową ustawą zasadniczą – wypracowania innego ujęcia, różnicującego sposoby pojmowania praw człowieka i praw obywatela, z których pierwsze nie wiążą się z relacją do państwa, drugie zaś wynikają z tej relacji.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyniki analizy naukowej winny zostać wykorzystane przy krytycznym odczytaniu ujęć wpisanych w Konstytucję obowiązującą w Polsce od 20 lat.

Bibliografia

Jaworski, W.L. (1928). Projekt konstytucji. Kraków: Skład główny w Księgarni Leona Frommera.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. (1997). Sarnecki, P. (red.). (1999). Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej.

Warszawa: C.H. Beck.

Szlachta, B. (2000a). Państwo a obywatel (uwagi o pojmowaniu obywatelstwa i praw z nim związanych). W: A. Rzegocki (red.), Państwo jako wyzwanie. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 75-103.

Szlachta, B. (2000b). Polscy konserwatyści wobec ustroju politycznego do 1939 roku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szlachta, B. (2012). Problemy teoretyczne (w tym aksjologiczne) znajdowane w preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku (uwagi historyka myśli politycznej). W: T. Słomka i A. Materska‑Sosnowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 19

Opublikowane
2018-06-01
Dział
Vol. 9, No. 26 (2018), Analiza zapisów Konstytucji RP z 1997 roku