Przywracanie porządku – kontrrewolucja w myśli Plinio Corrêi de Oliveira

Mateusz Stanisław Kofin

Abstrakt


CEL NAUKOWY: W artykule podjęto analizę koncepcji rewolucji i kontrrewolucji brazylijskiego myśliciela Plinio Corrêi de Oliveira.


PROBLEMY I METODY BADAWCZE: Główny problem badawczy stanowi pytanie o aktualność kontrrewolucji proponowanej przez Doktora Plinio w XXI w. W artykule posłużono się metodą analizy treści tekstu źródłowego, pracy Rewolucja i Kontrrewolucja oraz papieskich encyklik.


PROCES WYWODU: Praca składa się z trzech zasadniczych części, w pierwszej przypomniane zostaną przyczyny kryzysu głoszone przez myśliciela, w drugiej istota kontrrewolucji, w ostatniej jej aktualność w dobie XXI w.


WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Rewolucja jest procesem powszechnym, składającym się na przestrzeni wieków z kilku etapów, których metafizycznymi wartościami są pycha i zmysłowość. W celu zaprzestania działania rewolucji potrzebna jest skuteczna kontrrewolucja zaprowadzająca porządek, której podstawową siłę stanowi Kościół katolicki.


WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Kontrrewolucja proponowana przez brazylijskiego myśliciela w dobie XXI w. zachowuje swą aktualność i potrzebę zaprowadzania, gdyż pojawiają się nowe poważne zagrożenia, jak wskazywana przez Jana Pawła II – kultura śmierci.


Słowa kluczowe


rewolucja; kontrrewolucja; sekularyzacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


De Mattei, R. (1996). II Crociato del secolo XX: Plinio Corrêa de Oliveira. Roma: Piemme.

De Mattei, R. (2004). Krzyżowiec XX wieku – Plinio Corrêa de Oliveira. Kraków: Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi.

Dickson, G. (2010). Krucjata dziecięca. Mroczna tajemnica średniowiecza. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.

Escrivá, J.M. (2001). Droga, Bruzda, Kuźnia. Katowice-Ząbki: Wydawnictwo Księży Pallotynów Apostolicum.

Gersdorff, M. (2015). Begegnung mit Plinio Corrêa de Oliveira: Katholischer Streiter in stürmischer Zeit. Heimbach: Patrimonium-Verlag.

Jan XXIII. (1963). Encyklika Pacem in Terris, o pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności (11.04.1963). Paryż: Société d’Éditions Internationales.

Jan Paweł II. (1991). Encyklika Centesimus annus Ojca Świętego Jana Pawła II do czcigodnych braci w Episkopacie, do kapłanów i rodzin zakonnych, do wiernych Kościoła katolickiego i wszystkich ludzi dobrej woli w setną rocznicę encykliki Rerum novarum. Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników.

Jan Paweł II. (1995). Encyklika Evangelium vitae Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Kraków: Wydawnictwo M.

Jendrzejczak, M. (2015). Ekonomiczne i polityczne aspekty katolickiego konserwatyzmu na przykładzie myśli prof. Plinio Corrêa de Oliveiry. Societas et ius, 2, 47-63.

Leon XIII. (2002). Encyklika papieża Leona XIII wielebnym braciom, patriarchom, prymasom, arcybiskupom, biskupom całego świata katolickiego zostającym w łasce i jedności Stolicy Apostolskiej Quod apostolici muneris o sekcie socjalistów, komunistów i nihilistów: 28 XII 1878 r. Warszawa: Te Deum.

Madiran, J. (2007). L’accord de Metz: ou pourquoi notre Mère fut muette. Éditions Via Romana.

Oliveira, P.C. (2006). Rewolucja i Kontrrewolucja. Kraków: Wydawnictwo Arcana.

Paweł VI. (1978). Encyklika „Ecclesiam suam” Jego Świątobliwości Pawła VI z Bożej Opatrzności papieża do czcigodnych braci patriarchów, prymasów, arcybiskupów, biskupów i innych ordynariuszy, pozostających w pokoju i łączności ze Stolicą Apostolską, do duchowieństwa i wiernych całego świata, jak również do wszystkich ludzi dobrej woli o drogach, którymi Kościół katolicki powinien kroczyć w dobie obecnej przy pełnieniu swojej misji. Warszawa: Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych.

Pius IX. (2002). Encyklika Papieża bł. Piusa IX do czcigodnych braci patriarchów, prymasów, arcybiskupów, biskupów i innych rządców diecezji, po¬zostających w łasce i jedności ze Stolicą Apostolską Qui Pluribus O racjonalizmie 9 XI 1846 r. Warszawa: Te Deum.

Pius X. (1996). Encyklika Ojca św. Piusa X Pascendi Dominici Gregis O zasadach modernistów [8.IX.1907 r.]. Warszawa: Fundacja im. O. Damiana de Veuster: przy współpracy z Bractwem św. Piusa X.

Pius XII. (1952). Alokucja do Związku Mężczyzn Włoskiej Akcji Katolickiej z 12 X 1952. Discorsi e Radiomessaggi di Sun Santita Pio XII. Watykan: Tipografía Poliglotta Vaticana.

Santos, I. (2012). Atualidade de Revolução e Contra – Revolução de Plinio Corrêa de Oliveira. S. Paulo: Artpress.

Villa, L. (2010). Paweł VI błogosławiony. Komorów: Antyk Dybowski.

Wielka encyklopedia nauczania Jana Pawła II. (2014). Radom: POLWEN – Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.