Nowa ewangelizacja jako przezwyciężenie sekularyzacji Kościoła

Piotr Musiewicz

Abstrakt


CEL NAUKOWY: Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań nad nową ewangelizacją (oraz ewangelizacją), a zwłaszcza zweryfikowanie, czy, a jeśli tak, na jakie sposoby nowa ewangelizacja przezwycięża lub może przezwyciężyć sekularyzację Kościoła.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: W artykule zastosowano przegląd materiałów źródłowych oraz opracowań, a zwłaszcza analizę dokumentów Kościoła (głównie Soboru Watykańskiego II oraz papieży), a także literatury przedmiotu będącej spisanym doświadczeniem katolickich praktyków nowej ewangelizacji zdolnych do oddania swojej refleksji w sposób poważny i naukowy.

PROCES WYWODU: W procesie wywodu wykorzystana została analiza materiałów źródłowych oraz wtórnych. Rozpoczyna się on omówieniem terminów przywołanych w tytule, a kończy wysnuciem wniosków. W jego trakcie nakreślone zostały niektóre z najważniejszych aspektów związanych z nową ewangelizacją.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Proces argumentacji kończy się stwierdzeniem, że nowa ewangelizacja jest sposobem na przezwyciężenie sekularyzacji Kościoła. Rzeczywistość niesiona przez nową ewangelizację – nowe życie, osobista relacja z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym – wraz z towarzyszącymi jej aspektami, posiada wielką moc i wywiera na wiele sposobów znaczący wpływ na współczesną umysłowość świecką, przemieniając jej myślenie i działanie w kategorie nie-sekularne. Realizacja wizji nowej ewangelizacji stanowi jednak dla Kościoła niebagatelne wyzwanie.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zaprezentowane wyniki badań można nazwać innowacyjnym spojrzeniem na rolę Kościoła – podkreślającym jego rolę misyjną. Nakreślona wizja nowej ewangelizacji jest jednak mocno osadzona w dokumentach Kościoła i nauczaniu papieży po Soborze Watykańskim II. Z uwagi na ograniczenia wielkościowe nie omówiono w artykule wszystkich aspektów nowej ewangelizacji, a niektóre z przedstawionych znacząco skrócono – z tego powodu jedne i drugie domagają się dalszych badań (szczegółowe rekomendacje zawarto na końcu artykułu).


Słowa kluczowe


nowa ewangelizacja; ewangelizacja; sekularyzacja; Kościół; Jezus Chrystus

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI. (2005). Deus caritas est (encyklika). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

Benedykt XVI. (2009). List w sprawie Bractwa św. Piusa X z 10 marca. Pozyskano z: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/listy/bpi_lefebvre_10032009.html (dostęp: 20.01.2018).

Benedykt XVI. (2016). Neopoganie i Kościół. W: P. Seewald (red.), Benedykt XVI: Ostatnie rozmowy. Tłum. Jacek Jurczyński. Kraków: Dom Wydawniczy Rafael.

Blachnicki F. (2003). Sympatycy czy chrześcijanie? Katechumenat na dzisiejszą godzinę. Kraków: Wydawnictwo Światło-Życie.

Cantalamessa, R. (1994). The Holy Spirit in the Life of Jesus: The Mystery of Christ’s Baptism. Tłum. A. Neame. Collegeville: The Liturgical Press.

Cordes, P.J. (2012). Nowa ewangelizacja w rozumieniu Jana Pawła II. Pozyskano z: https://opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZM/or201204-nowaew. html (dostęp: 22.01.2018).

Dyrektorium ogólne o katechizacji. (2002). Poznań: Pallotinum.

Ekman, U. (2014). Dary duchowe w ewangelizacji. W: P. Musiewicz i D. Trzcinka (red.), Całą Ewangelię, Całe Ciało, Całemu Światu. Kraków: Wydawnictwo WAM, 51-60.

Flores, J.P. (2014). Ewangelizacja – katechizacja. W: P. Musiewicz i D. Trzcinka (red.), Całą Ewangelię, Całe Ciało, Całemu Światu. Kraków: Wydawnictwo WAM, 41-50.

Healy, M. (2016). Uzdrowienie. Boża miłość nie ma granic. Tłum. P. Musiewicz. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Hocken, P. (2014). Dobra Nowina o Królestwie. W: P. Musiewicz i D. Trzcinka (red.), Całą Ewangelię, Całe Ciało, Całemu Światu. Kraków: Wydawnictwo WAM, 29-40.

Hocken, P. (2015). Pięćdziesiątnica i paruzja. Tłum. A. Sionek. Kraków: Esprit.

Kongregacja Nauki Wiary. (2016). Iuvenescit Ecclesia. List do Biskupów Kościoła katolickiego na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła.

Jan Paweł II. (1979). Catechesi Tradendae (adhortacja apostolska). Pozyskano z: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/ catechesi.html (dostęp: 26.01.2018).

Jan Paweł II. (1979h). Homilia w czasie Mszy św. odprawionej przed opactwem OO. Cystersów w Mogile. Pozyskano z: http://www.nauczaniejp2. pl/dokumenty/wyswietl/id/550 (dostęp: 25.01.2018).

Jan Paweł II. (1988). Christifideles laici (adhortacja apostolska). Pozyskano z: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/ christifideles.html (dostęp: 26.01.2018).

Jan Paweł II. (1990). Redemptoris missio (encyklika). Pozyskano z: https:// opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_missio_1. html (dostęp: 26.01.2018).

Jan Paweł II. (1993). Veritatis splendor (encyklika). Pozyskano z: https://www.bing.com/search?PC=WCUG&FORM=WCUGDF&q=jan+pawe%C5%82+II+veritatis+splendor (dostęp: 26.01.2018).

Paweł II. (1998). Przemówienie do przedstawicieli ruchów kościelnych i nowych wspólnot, 30 maja. Pozyskano z: https://opoka.org. pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/ruchy_30051998. html (dostęp: 28.01.2018).

Kudasiewicz, J. (1998). Odkrywanie Ducha Świętego. Kielce: Jedność.

Kulbat, W. (2009). Tradycyjne koncepcje sekularyzacji. Łódzkie Studia Teologiczne, 18,157-176.

Mariański, J. (2011). Katolicyzm polski – ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich.

Olearnik, P. (2012). Poland: a Case-study in Secularization. Horyzonty Polityki, 3(5), 103 130.

Papież Franciszek. (2013). Evangelii gaudium (adhortacja apostolska). Pozyskano z: http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evan¬gelii-gaudium.html (dostęp: 25.01.2018).

Papież Franciszek. (2014). Słowa skierowane do Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, 1 czerwca. Pozyskano z: https://www.deon.pl/religia/ serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,1968,czekam-na-was-wszystkich-charyzmatykow-swiata.html (dostęp: 22.01.2018).

Parzyszek, Cz. (2010). Treść pojęcia „nowa ewangelizacja” według Jana Pawła II. Kultura – Media – Teologia, 2(2), 135-151.

Paweł VI. (1975). Evangelii nuntiandi (adhortacja apostolska). Pozyskano z: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/adhortacje/evangelii_nuntiandi.html (dostęp: 24.01.2018).

Sionek, A. (2014). Dziedzictwo Ewangelii, w którym stajemy, cz. I. W: P. Musiewicz i D. Trzcinka (red.), Całą Ewangelię, Całe Ciało, Całemu Światu. Kraków: Wydawnictwo WAM, 29-40.

Sionek A. (2017). Charyzmaty. Aktywna obecność Boga w Kościele. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Sobór Watykański II. (1963). Sacrosanctum Concilium. Konstytucja o liturgii świętej. W: Sobór Watykański II: Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań: Pallotinum.

Sobór Watykański II. (1964). Lumen gentium. Konstytucja dogmatyczna o Kościele. W: Sobór Watykański II: Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań: Pallotinum.

Sobór Watykański II. (1964). Unitatis redintegratio. Dekret o ekumeni¬zmie. W: Sobór Watykański II: Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań: Pallotinum.

Sobór Watykański II. (1965). Ad gentes divinitus. Dekret o działalności misyjnej Kościoła. W: Sobór Watykański II: Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań: Pallotinum.

Sobór Watykański II. (1965). Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. W: Sobór Watykański II: Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań: Pallotinum.

Sobór Watykański II. (1965). Presbyterorum ordinis. Dekret o posłudze i życiu kapłanów. W: Sobór Watykański II: Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań: Pallotinum.

Sobór Watykański II (1965). Presbyterorum ordinis. Dekret o posłudze i życiu kapłanów.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.