Refleksja nad drogą wyjścia z kryzysu zeświedczenia

Henryk Jan Ciurej

Abstrakt


CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest nakreślenie jednej z możliwych dróg wyjścia z kryzysu sekularyzacji. Tę drogę powinny podjąć środowiska osób wierzących i związanych z Kościołem. Proponowane rozwiązanie idzie w duchu ignacjańskim w kierunku
„zacieśnienia szyków”.


PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podniesiony problem dotyczy sekularyzacji. Odniesiono go do aspektów indywidualnych. Metodą badawczą jest analiza i synteza wybranych tekstów w zakresie przedmiotowego problemu.


PROCES WYWODU: Wywód oparto na analizie i syntezie wybranych tekstów z pozycji wierzącego katolika.


WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W wyniku analizy stwierdza się, że sekularyzacja na poziomie indywidualnym, wiążąc się z wrażliwością sumienia, nie jest zjawiskiem nowym.


WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Jako drogę wyjścia z kryzysu sekularyzacji zaproponowano podjęcie podstawowego obowiązku wierzących, tj. indywidualnego rozwoju duchowego, kształtowania własnego sumienia w zgodzie z Ewangelią
i dawania świadectwa życia chrześcijańskiego.


Słowa kluczowe


sekularyzacja; zeświecczenie; sumienie; duchowość ignacjańska; Benedykt XVI

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bierstedt, R. (1963). The Social Order. New York: Mc Graw Hill.

CBOS. (2006). Znaczenie religii w życiu Polaków. Komunikat z badań. War¬szawa: CBOS, maj 2006.

Diagnoza społeczna 2011. Pozyskano z: http://www.diagnoza.com/pliki/ raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf s.226 (dostęp: 23.09.2017).

Kornai, J. (1985). Niedobór w gospodarce. Warszawa: Wydawnictwo PWE.

Kościelniak, C. (2011). Sekularyzacja po polsku. Znak, 678.

Kulbat, W. (2007). Sekularyzacja w perspektywie socjologii. Łódzkie Studia Teologiczne, 16.

McCleary, R. i Barro, R.J. (2009). Religia i gospodarka. Gospodarka Na¬rodowa, 1-2.

Ratzinger, J. (1958). Die neuen Heiden und die Kirche. Hochland, October.

Seewald, P. (2016). Benedykt XVI. Ostatnie rozmowy. Kraków: Dom Wydawniczy Rafael.

Sztompka, P. (2002). Socjologia. Analiza Społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Baumeister, A. (2014). Sekularyzacja i prawomocność Nowoczesności. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica VI, vol. 1, 28-38.

Benedykt XVI. (2017a). Serce rozumne. Refleksje na temat podstaw prawa. Przemówienie Ojca Świętego w Bundestagu. III podróż apostolska do Niemiec. Cykl wykładów papieskich: Poznanie Prawdy. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Benedykt XVI. (2017b). O wierze, rozumie i uniwersytecie. Przemówienie Ojca Świętego na Uniwersytecie w Ratyzbonie. I podróż apostolska do Niemiec. Cykl wykładów papieskich: Poznanie Prawdy. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Franciszek (Bergoglio, J.M.). (2014). Przemówienie papieża Franciszka w Parlamencie Europejskim. Strasburg.

Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym z 1966 r. (1982). Kraków: Wydawnictwo Znak.

Jan Paweł II. (1988). Przemówienie papieża Jana Pawła II w Parlamencie Europejskim. Strasburg.

Jasiński, K. (2016). Charlesa Taylora rozumienie sekularyzacji. Nurt SVD 2, 396-415.

Kościelniak, C. (2011). Sekularyzacja po polsku. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Loyola, I. (2002). Ćwiczenia duchowne. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Ratzinger, J. (2005). Wiara – Prawda – Tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Ratzinger, J. (2016). Neopoganie i Kościół. Przedruk w: Benedykt XVI. Ostatnie rozmowy. Kraków: Dom Wydawniczy Rafael.

Taylor, Ch. (2007). A Secular Age. Cambridge, MA, and London: The Belknap Press of Harvard University Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.