Kierunki ewolucji polityki Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczości

Krzysztof Wach

Abstrakt


Celem artykułu jest prezentacja, jak również analiza najważniejszych kierunków działalności Unii Europejskiej na rzecz przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Omówiono rys historyczny kształtowania się polityki wspólnotowej na korzyść MŚP. Analizując znaczenie i rolę sektora MŚP w każdej gospodarce, jak i wspólnotowej polityki na rzecz przedsiębiorczości, rzemiosła, a także mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kilkudziesięciu lat, dostrzec można ewolucję polityki, a podejście do problemów rozwoju gospodarczego zostało w tym czasie zmienione. Politycy przestali koncentrować się na dużych i średnich przedsiębiorstw (DP) oraz na wielkich projektach, bowiem decydenci gospodarczy odkryli znaczenie MŚP dla zapewnienia długoterminowej dynamiki gospodarczej. Obecnie w polityce wspólnotowej szczególną uwagę kładzie się na innowacyjność przedsiębiorstw, w przeciwieństwie do poczatkowego okresu, kiedy wspólnotowa polityka na rzecz MŚP były skierowane głównie dla sektora rzemieślniczego. 
 
The aim of the article is the presentation as well as the analysis of the most important directions of the European Union activities in favour of entrepreneurship, especially small and medium-sized enterprises (SMEs). The historical outline of SMEs’ community policy shaping was introduced. Analysing the importance and the role of SME sector in each economy as well as the community policy in favour of entrepreneurship, the craft as well as microenterprises, small and medium-sized enterprises over the period of several decades, the evolution of the policy was noticed and the approach to problems of economic development was changed. Policy makers stopped focusing on large-sized enterprises (LEs) and great projects, economic decision-makers uncovered the importance of SMEs for assurance of long-term economic dynamics. At present special attention are paid to innovativeness of enterprises, while the beginnings of SMEs’ community policy was dedicated mainly for the craft sector


Słowa kluczowe


Unia Europejska, przedsiębiorczość, małe i średnie przedsiębiorstwa, polityka gospodarcza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Mikołajczyk B., Infrastruktura finansowa MŚP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007.

Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Piore M., Sabel Ch., The Second Industrial Divide, Basic Books, New York 1984.

Ström M., The European Union and the Policy in favour of Small and Medium-Sized Enterprises, seria: “Entrepreneurship Policy for the Future” – special edition, Swedish Foundation for Small Business Research, Stockholm – Örebro 2001.

Surdej A., Kierunki ewolucji polityki Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw, ”Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” nr 606, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.

Wach K., Kreowanie przedsiębiorczej Europy, „Rzeczpospolita”, 2 lutego 2004, nr 27 (6710), dodatek „Ekonomia i Rynek".

Wach K., Nowe kryteria klasyfikacji małego i średniego przedsiębiorstwa w ustawodawstwie unijnym, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2004, nr 5 (652).

Akty prawne:

Challenges for Enterprise Policy in the Knowledge-Driven Economy, Communication of the European Commission of 26 April 2000, COM(2000)256.

Community Guidelines on Aid to SMEs, Dz. Urz. WE C 213 z 19.08.1992.

Community Guidelines on State Aid for SMEs, Dz. Urz. WE C 213 z 23.07.1996.

Council Decision 97/15/EC of 9 December 1996 on a third multiannual programme for small and. medium-sized enterprises (SMEs) in the European Union, Dz. Urz. WE L 6 z 10.01.1997.

Council Decision 2000/819/EC of 20 December 2000 on a multiannual programme for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small and medium-sized enterprises (SMEs) (2001-2005), Dz. Urz. WE L 333 z 29.12.2000.

Council Decision 89/490/EEC of 28 July 1989 on the improvement of the business environment and the promotion of the development of enterprises, and in particular small and medium-sized enterprises, in the Community, OJ L 239 of 28.07.1989.

Council Decision 91/319/EEC of 18 June 1991 revising the programme for the improvement of the business environment and the promotion of the development of enterprises, and in particular small and medium-sized enterprises, in the Community, OJ L 175 of 04.07.1991.

Council Resolution of 27 May 1991 on the action programme for small and medium-sized enterprises, including craft industry enterprises, OJ C 16 of 05.06.1991.

Dyrektywa 2000/35/EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 29 czerwca 2000 roku dotycząca przeciwdziałania opóźnieniom w płatnościach w transakcjach handlowych, Dz. Urz. WE L 200 z 08.08.2000.

Europe’s Small Businesses Outline Strategy for the Future, „European Report”, nr 2552, 13 December 2000.

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2004.

Evaluation of the BC-NET and BRE Networks. Final Report, Technopolis Ltd. UK, Brighton - May 2000.

Industry Council Conclusions on BEST z 29 kwietnia 1999 roku.

Integrated Programme in favour of SMEs and the Craft Sector, Communication for the Council of 3 June 1994, COM(94) 207 final, Brussels 1994.

Najpierw myśl na małą skalę. Program „Small Business

Act” dla Europy, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 25.6.2008, KOM(2008) 394 wersja ostateczna.

Report on the evaluation of the 3rd Multiannual Programme for SMEs in the European Unions 1997-2000, Commission Communication COM (1999) 319 of 29 June 1999.

Report on the Implementation of the Action Plan to Promote Entrepreneurship and Competitiveness, Commission of the European Communities, Brussels, 27 October 2000, SEC(2000) 1825.

Report on the Implementation of the Action Plan to Promote Entrepreneurship and Competitiveness, Commission of the European Communities, Brussels, 27 October 2000, SEC(2000) 1825.

The Community and Small and Medium-Sized Enterprises, “European File” 1983, no. 6.

Zalecenie Komisji Europejskiej nr 2003/361/EC z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji małych i średnich przedsiębiorstw, Dz. Urz. WE L 124 z 30.05.2003.

Zalecenie Komisji Europejskiej nr 96/280/EC z dnia 3 kwietnia 1996 r. dotyczące definicji małych i średnich przedsiębiorstw, Dz. Urz. WE L 107 z 30.04.1996.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.