Zarys modelu teoretycznego procesów sekularyzacji w Kościele Katolickim

Tadeusz Borkowski

Abstrakt


 

CEL NAUKOWY: Celem artykułu było opracowanie ogólnego zarysu teoretycznego modelu wpływu czynników sprzyjających pojawieniu się procesów sekularyzacyjnych w Kościele katolickim.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym był wybór teorii będącej najlepszą podstawą konstruowania wspomnianego wyżej modelu. Zastosowane metody badawcze to: wtórna analiza danych, analizy logiczne, pogłębiony przegląd literatury naukowej.

PROCES WYWODU: Wywód składa się z następujących części: 1. Wybór teorii stanowiącej podstawę konstrukcji modelu – wybrano teorię systemów społecznych. 2. Ponieważ na procesy zachodzące w każdym systemie istotny wpływ ma jego otoczenie, zostały przedstawione wpływy wybranych elementów otoczenia Kościoła katolickiego. 3. Wybrano dla powyższego celu badawczego, spośród innych możliwości, wizję Kościoła katolickiego jako systemu, w którym istnieją dwa podsystemy: duchowieństwo i laikat. 4. Przedstawiono, w jaki sposób procesy zachodzące w obu tych podsystemach sprzyjają sekularyzacji.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Została przedstawiona propozycja modelu badawczego procesów sekularyzacji w Kościele katolickim, która może być wykorzystana zarówno w badaniach polskich, jak i międzynarodowych porównawczych.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: 1. Teoria systemów jest wysoce przydatna w badaniach nad procesami sekularyzacji. 2. Zaproponowany model badawczy procesów sekularyzacyjnych wyczerpuje definicję innowacyjności. Jest on propozycją autorską. 3. Ze względu na zachodzące obecnie w społeczeństwie polskim procesy i trendy wskazane są dalsze badania nad sekularyzacją.


Słowa kluczowe


sekularyzacja; Kościół katolicki; teoria systemów; otoczenie; model badawczy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bierstedt, R. (1963). The Social Order. New York: Mc Graw Hill.

CBOS. (2006). Znaczenie religii w życiu Polaków. Komunikat z badań. Warszawa: CBOS, maj 2006.

Diagnoza społeczna 2011. Pozyskano z:http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf s.226 (dostęp: 23.09.2017).

Kornai, J. (1985). Niedobór w gospodarce. Warszawa: Wydawnictwo PWE.

Kościelniak, C. (2011). Sekularyzacja po polsku. Znak, 678.

Kulbat, W. (2007). Sekularyzacja w perspektywie socjologii. Łódzkie Studia Teologiczne, 16.

McCleary, R. i Barro, R.J. (2009). Religia i gospodarka. Gospodarka Narodowa, 1-2.

Ratzinger, J. (1958). Die neuen Heiden und die Kirche. Hochland, October.

Seewald, P. (2016). Benedykt XVI. Ostatnie rozmowy. Kraków: Dom Wydawniczy Rafael.

Sztompka, P. (2002). Socjologia. Analiza Społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.