Data publikacji : 2018-11-30

Wyzwania dydaktyki szkoły wyższej w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych u studentów kierunku pedagogika

Olga WyżgaDział: ARTYKUŁY VARIA/ARTICLES VARIA

Abstrakt

 

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest poznanie opinii studentów kierunku pedagogika na temat kształtowania ich postaw przedsiębiorczych w proce­sie kształcenia akademickiego poprzez stosowanie określonych form i metod nauczania.

 

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł stanowi prezentację opinii studentów kierunku pedagogika na temat stosowanych w procesie kształcenia akademickiego metod nauczania i ich oddziaływania na kształtowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych badanych osób. Głównym problemem badaw­czym jest pytanie: jakie metody nauczania zdaniem studentów kształtują ich postawy przedsiębiorcze? Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu z wykorzystaniem techniki ankiety.

 

PROCES WYWODU: Wywód składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje charakterystykę i definicyjne ujęcie podstawowych pojęć z zakresu terminolo­gii. Druga przedstawia wyniki badań własnych, przeprowadzonych w grupie studentów studiów stacjonarnych na kierunku pedagogika.

 

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Badani w różny sposób definiują istotę przedsiębiorczości. Blisko 80% respondentów łączy ją z własną działalnością gospodarczą, 12% traktuje jako zespół cech charakteru i pewne wrodzone pre­dyspozycje, aż 8% nie ma na ten temat zdania. Wyniki przeprowadzonych badań

sugerują, że studenci dostrzegają zależności między stosowanymi na uczelni metodami kształcenia a rozwojem ich cech i postaw przedsiębiorczych.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Stosowane w procesie kształcenia uniwersyteckiego metody oraz formy nauczania kształtują okre­ślone postawy i zachowania przedsiębiorcze i mogą mieć pozytywny wpływ na sytuację absolwentów kierunku pedagogika na rynku pracy. W tym celu wskazane są zmiany dotyczące zarówno doboru metod, form nauczania, jak i częstotliwości ich stosowania przez nauczycieli akademickich w procesie kształ­cenia przyszłych nauczycieli-pedagogów.

Słowa kluczowe

rynek pracy ; kompetencje zawodowe ; przedsiębiorczość ; metody nauczania ; metody przedsiębiorczeSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP