Data publikacji : 2015-03-30

Kategoria "suwerenność" w analizie światosystemowej (komunikat o badaniach w toku, 15.12.2014)

Ryszard StemplowskiDział: Artykuły tematyczne / Thematic articles

Abstrakt

W komunikacie zostały zawarte niektóre z tymczasowych ustaleń dokonanych na kolejnym etapie moich badań mających na celu uwspółcześnienie pojmowania kategorii „suwerenność” i jej pomocnicze zastosowanie do określania statusu państwa w światosystemie współczesnym. Zawiera on także rozważania o przypadku specjalnym: statusie państwa członkowskiego w UE. Pokazuje nadto, w jaki sposób „suwerenność” może zostać zgodnie powiązana z kategoriami: „ustrój państwa” i „struktura światosystemu”. W tekście znajduje się sugestia co do precyzyjnych kryteriów klasyfikowania państw zależnie od tego, czy dane państwo jest suwerenne, czy nie jest, albo  czy jego suwerenność jest ograniczona (albo skrajnie, albo względnie słabiej). Omówiona została również teza o niepodzielności suwerenności państwa członkowskiego UE, z uwzględnieniem zasady przekazywania kompetencji oraz funkcjonowania instytucji notyfikacji. W uwagach końcowych zawarte zostały sugestie co do dalszych badań. 

The article reports some preliminary findings of my ongoing research project aimed at updating our understanding of ‘sovereignty’ in order that it can help define the status of the State in the contemporary world system. It also considers the special case of the status of a member-state in the EU. It further investigates how ‘sovereignty’ fits together with the categories of the (state) political system and the structure of the world system. The article suggests the precise criteria for a classification of a State according to whether it enjoys sovereignty, lacks sovereignty, or enjoys curtailed sovereignty (either radically or in relative terms). It analyses the thesis of the indivisibility of sovereignty of an EU member-state, taking into account the principle of conferral and the institution of notification. The closing remarks offer some suggestions for further research.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP