Data publikacji : 2019-05-23

The Marriage from the Perspective of Political Philosophy

Piotr ŚwierczDział: Vol. 10, No. 30 (2019), Namysł nad władzą polityczną

Abstrakt

CEL NAUKOWY: celem artykułu jest analiza dramatu Witolda Gombrowicza Ślub z perspektywy filozofii polityki.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Głównym problemem podjętym w artykule jest analiza dramatu Ślub w kontekście głównych tematów twórczości Witolda Gombrowicza, czyli problematyki „czystej formy”, relacji między Ojczyzną i Synczyzną oraz Kościoła Międzyludzkiego. Artykuł opiera się na analizie tekstów źródłowych Gombrowicza (Ślub, A Guide to Philosophy, Dziennik) dokonanej w kontekście wspomnianych powyżej głównych tematów jego refleksji.

PROCES WYWODU: tekst rozpoczyna się od uzasadnienia podjęcia przez autora próby analizy Ślubu z perspektywy filozofii polityki. Realizacja tego celu wymagała syntetycznego ujęcia zagadnienia filozofii polityki, zwieńczonego roboczą definicją tejże. Następnie, również w sposób bardzo syntetyczny i zwięzły, analizie poddane są główne tematy twórczości W. Gombrowicza. W tym kontekście podjęty jest wreszcie główny cel artykułu – analiza dramatu Ślub z perspektywy filozofii polityki.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: głównym wynikiem analizy naukowej prowadzonej w niniejszym artykule jest sformułowanie spójnej interpretacji dramatu W. Gombrowicza Ślub z perspektywy filozofii polityki. W interpretacji zostały uwzględnione trzy spośród czterech wskazanych głównych tematów dzieł Gombrowicza. W sposób zamierzony poza analizą pozostawiony został wątek „życia ułatwionego”. Całość analiz została ukazana na tle Kartezjańskiej koncepcji Cogito, stanowiącej tło całej twórczości Autora Ferdydurke.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: we wnioskach autor wskazuje na różne możliwości interpretacji kluczowych zagadnień podjętych w artykule (między innymi relacji między Ojczyzną i Synczyzną) tworząc w ten sposób punkt wyjścia do dalszych badań dotyczących zarówno problematyki politycznej (bądź metapolitycznej), jak i problematyki stanowiska Gombrowicza odnoście do zagadnienia archetypu polskiej kultury politycznej.

SŁOWA KLUCZOWE: Witold Gombrowicz, Cogito, filozofia polityczna, dramat Ślub, władza polityczna.

 Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP