Data publikacji : 2020-11-16

Praktyczny profil kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na uczelniach wyższych – doświadczenia polskie a standardy międzynarodowe

Dział: ARTYKUŁY TEMATYCZNE / THEMATIC ARTICLES

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest porównanie standardów praktyczne­go profilu kształcenia w Polsce i na zagranicznych uczelniach ekonomicznych w zakresie przyjętych celów i stosowanych metod nauczania.

 PROBLEM I METODY BADAWCZE: W artykule podjęto się próby zna­lezienia odpowiedzi na pytanie, czy programy kształcenia realizowane w ob­szarze przedsiębiorczości na uczelniach ekonomicznych w Polsce są podobne do programów realizowanych na uczelniach zagranicznych w zakresie celów i metod kształcenia? Realizacja przyjętego celu została osiągnięta na podstawie badań jakościowych. Przedmiotem podjętego badania były cele i metody wy­korzystywane na studiach pierwszego stopnia na kierunku przedsiębiorczość o profilu praktycznym. Podmiotem badania były wszystkie uczelnie w Polsce, które mają w swojej ofercie studia pierwszego stopnia na kierunku przedsiębior­czość o profilu praktycznym, oraz trzy wiodące uczelnie z podobnym progra­mem spoza Polski. Zakres czasowy badania stanowiły lata 2019-2020, a zakres przestrzenny – cały świat.

PROCES WYWODU: Wywód składa się z dwóch zasadniczych elementów. W pierwszej, teoretycznej części artykułu zaprezentowano zasady kształcenia praktycznego w zakresie przedsiębiorczości. Następnie, w części praktycznej, przedstawiono wyniki prowadzonej analizy porównawczej.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadza analiza wykazała, że kształcenie praktyczne w zakresie przedsiębiorczości w Polsce oraz w czołowych uczelniach zagranicznych mających w swojej ofercie studia pierwszego stopnia na kierunku przedsiębiorczość o profilu praktycznym (University of Houston, Babson College, Brigham Young University) nie różni się znacząco w zakresie celów i metod.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Porównanie oferty stu­diów pierwszego stopnia na kierunku przedsiębiorczość, które zostały stworzo­ne przez polskie uczelnie, oraz ofert wiodących uczelni spoza Polski pozwoliło na sformułowanie rekomendacji dla polskich uczelni oferujących kształcenie w obszarze przedsiębiorczości. Rekomendacje te obejmują w szczególności pro­pozycje dotyczące skali kształcenia – zaleca się zindywidualizowane podejście do każdego studenta. Istotne też jest, aby polskie uczelnie stworzyły studentom możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia przykładowo poprzez współ­pracę z inkubatorami przedsiębiorczości.

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość ; edukacja przedsiębiorczości ; praktyczny profil kształceniaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP