Data publikacji : 2021-04-19

Wymiar resocjalizacyjny systemu dozoru elektronicznego jako alternatywy dla kary pozbawienia wolności

Dział: ARTYKUŁY VARIA/ARTICLES VARIA

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Artykuł ma na celu dogłębną analizę systemu dozoru elektronicznego oraz jego aspektów resocjalizacyjnych jako alternatywy dla izolacyjnego modelu wykonywania kary pozbawienia wolności.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Autor, analizując teksty źródłowe oraz wykorzystując dane statystyczne, ukazuje resocjalizacyjne możliwości systemu dozoru elektronicznego, a także skutki wynikające z zastosowania tego systemu jako nieizolacyjnego modelu odbywania kary pozbawienia wolności.

PROCES WYWODU: Autor po omówieniu rysu historycznego instytucji dozoru elektronicznego, analizie przesłanek koniecznych do spełnienia, aby możliwe było orzeczenie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego oraz jego struktury, skupia się na omówieniu jego głównych aspektów resocjalizacyjnych.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Autor zwrócił uwagę na korzyści oraz funkcje resocjalizacyjne nieizolacyjnego modelu odbywania kary pozbawienia wolności. Dzięki danym statystycznym ukazane zostały praktyczne szczegóły funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego w Polsce oraz fakt jego coraz powszechniejszego zastosowania.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Przeprowadzenie do głębnej analizy tekstów źródłowych pozwoliło na jednoznaczne potwierdzenie tezy, że system dozoru elektronicznego odgrywa bardzo istotną rolę w procesie resocjalizacyjnym skazanych. Ponadto dane statystyczne wykazują zdecydowanie korzystny wpływ systemu dozoru elektronicznego na finanse Skarbu Państwa, w związku z czym coraz szerszy zakres stosowania tego ­modelu wykonania kary pozbawienia wolności wydaje się w pełni uzasadniony.

Słowa kluczowe

prawo karne ; kara pozbawienia wolności ; zakład karny ; dozór elektroniczny ; resocjalizacjaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP