Data publikacji : 2011-12-30

Prywatność, społeczność, „kosmiczność”

Piotr SkudrzykDział: Artykuły tematyczne / Thematic articles

Abstrakt

Autor artykułu stara się oddać stosunek zwykłego obywatela do sfer życia społecznego i politycznego. Za przyczynę wysoce negatywnego odbioru polityki uznaje wielki wymiar zachodzących tam zjawisk. Mniejszy wymiar zjawisk życia społecznego, w których obywatel bezpośrednio uczestniczy przede wszystkim przez pracę zawodową, jest przyczyną mniej intensywnych, ale wciąż negatywnych odczuć dotyczących tej sfery. Naturalną ostoją dla człowieka jest życie prywatne, którego moralna wartość dodatkowo
otrzymuje sankcję ze strony religii lub naturalnej etyki. Wyłącznie obronną postawę obywatela wobec życia społecznego i politycznego Autor artykułu nazywa egoizmem sfery prywatnej. Autor postuluje
przezwyciężenie tego egoizmu poprzez większe zwrócenie uwagi na Dobro zawarte w życiu społecznym i politycznym niż zawarte tam Zło. „Kosmiczna” wielkość idei religijnych czy etycznych nie powinna służyć zamykaniu się życia prywatnego w swojej kameralności, ale otwieraniu się na szerokie horyzonty życia społecznego i politycznego.

 

The Author of the article tries to draw a common citizen’s attitude to spheres of social and political life. The Author point a out that political phenomena of great scale cause citizen’s highly negative attitude to the political sphere. Social phenomena of smaller scale (eg. related to professional activities) cause less intensive but still negative feelings towards that sphere. So, only a private life is a base for positive human feelings. The Author of the article considers defensive citizen’s attitude to social and political spheres as an egotism of private sphere. The Author calls for overcoming this egotism by being more concerned by the Good than the Evil existing in social and political phenomena. „A cosmic” greatness of religious or ethic ideas need not cause private life to close itself in a cameral dimension but to open itself for wide horizons of social and political lives.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP