Data publikacji : 2011-12-30

Nowe problemy z wielokulturowością

Bogdan SzlachtaDział: Artykuły tematyczne / Thematic articles

Abstrakt

Artykuł dotyczy zagadnień związanych z cieszącą się obecnie szerokim uznaniem koncepcją polityki wielokulturowej, przede wszystkim w wymiarze doktrynalno-prawnym. Należy podjąć namysł nad zasadniczą zmianą w sposobie myślenia: otóż następuje przeniesienie dyskursu praw człowieka na poziom zbiorowości
ludzkich różnicowanych wedle kryterium np. gender (płci społecznej). W tej sytuacji można dostrzec znaczny zasób niejasności czy paradoksów, przy czym wypada jasno podkreślić dwa aspekty całego „projektu”: po pierwsze, problem osłabienia związku pomiędzy
obywatelskością (w państwie narodowym) a tożsamością kulturową; po drugie, zagrożenie płynące z „trybalizacji” systemu prawnego.

 

The article concerns the issues related to the now renowned concept of multicultural policy, especially with regard to its doctrinal and legal background. A gross change in thinking must be taken into consideration: the discourse on human rights has gradually been tranferred to the level of communities of people differing from each other on the criterion, e.g., of gender. In this situation we can see a number of ambiguities or paradoxes while there are two aspects of the whole „project” that must be underlined: first, the problem of weakening the connection between citizenship (in a nation state) and cultural identity; second, the threat of „tribalization” of the law system.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP