Data publikacji : 2011-12-30

Wychowanie obywatelskie w perspektywie globalnej

Daria HejwoszDział: Artykuły tematyczne / Thematic articles

Abstrakt

Procesy globalizacyjne zmieniły obraz współczesnego świata – znamiennymi cechami globalizacji są eksterytorialność oraz mobilność. Jesteśmy również świadkami tworzenia się wielokulturowych społeczeństw oraz rozszerzania się kosmopolitycznej kultury. Obywatelstwo przestaje mieć zatem wymiar jedynie lokalny, narodowy. Coraz częściej w literaturze przedmiotu promowany jest model globalnego obywatelstwa. W tym kontekście jednym z celów wychowania obywatelskiego jest przygotowanie młodych ludzi do pełnienia roli obywateli świata, którzy są gotowi żyć w globalnej, kosmopolitycznej kulturze. Prezentowany artykuł stanowi próbę rekonstrukcji poglądów na temat celów wychowania obywatelskiego w perspektywie globalnej. Ponadto przedstawione zostały w nim stanowiska badaczy odnośnie promowanego w literaturze przedmiotu modelu globalnego obywatelstwa.

 

Globalization processes have changed the contemporary world. Exterritoriality and mobility are the main distinguishing features of globalization. We are witnessing the process of building multicultural societies and expansion of the cosmopolitan culture. Citizenship is not only connected with the locality and with the nation. In this context, one of the aims of citizenship education is to prepare the youth to be world citizens, who will be ready to live in the global, cosmopolitan culture. In the presented article an attempt of reconstruction the opinions about the aims of citizenship education in the global perspective was made. Moreover, the researchers’ standpoints of the model of global citizenship were presented.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP