Data publikacji : 2011-12-30

Skundlony populizm nie tylko w życiu politycznym

Janusz GajdaDział: Artykuły tematyczne / Thematic articles

Abstrakt

Autor artykułu koncentruje się na ukazaniu patologii we współczesnym życiu politycznym, naukowym i religijnym. W oparciu o liczne przykłady stwierdza, że w praktyce uprawiania polityki dominują: populizm, koniunkturalizm, fałsz i obłuda, składanie obietnic bez pokrycia, lekceważenie zasad moralnych, doktrynerstwo partyjne, brak troski o dobro ogółu, a nawet skłócanie Polaków. Cechy te określa za Karolem Irzykowskim mianem kundlizmu. Nasilające się objawy patologii w nauce dostrzega w obniżaniu poziomu kształcenia, wartości publikacji i konferencji naukowych, zaniku obiektywnej krytyki, koniunkturalnym doborze recenzentów, znacznym obniżeniu autorytetu uczonych i zdarzających się plagiatach. Do trudnych problemów Kościoła i życia religijnego zalicza: postępującą laicyzację, nowe ruchy i sekty religijne, różnorodne tendencje rewizjonistyczno-reformatorskie i ścieranie się liberalizmu i fundamentalizmu. Jako rażące zjawiska patologiczne wymienia rozluźnienie norm moralnych kleru (a w tym wysoko postawionych dostojników): współpracę ze służbami bezpieczeństwa PRL, przypadki pedofilii, homoseksualizmu, molestowania seksualnego, nieprzestrzeganie celibatu, zdarzające się politykierstwo, wielkopański styl życia i głoszenie poglądów sprzecznych z duchem ewangelii. W walce z tymi nasilającymi się zjawiskami patologii autor proponuje opracowanie i konsekwentne realizowanie globalnego programu permanentnego wychowania obywatelskiego.

 

The Author concentrates on revealing pathology in nowadays political, scientific and religious life. On the basis of numerous examples, he states that politics is dominated by: populism, opportunism, deceitfulness, hypocrisy, empty promises, disregard to moral rules, party doctrinairism, lack of care about public welfare, or even dividing the Poles. He names these characteristics after K. Irzykowski with a Polish name „kundlizm”. He sees declining standards of education, value of publications and scientific conferences, vanishing of impartial criticism, opportunistic choice of peer reviewers, declining esteem of academic profession and occurring plagiarism as general and intensifying symptoms of pathology in science. The Author classifies such problems as: progressing secularization, new organizations and sects, different revisionist-reformatory trends and clash of liberalism and fundamentalism as most difficult problems of church and religious life. He lists occurrences of pathology in declining moral standards (including high officials): cooperation with Security Service of People’s Republic of Poland, cases of pedophilia, homosexuality, sexual harassment, disobeying celibacy, involvement in politics, extravagant lifestyle and proclaiming opinions contradictory to the Gospel. As a remedy to these intensifying occurrences of pathology, the Author suggests preparing and executing a global program of permanent civic education.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP