Data publikacji : 2013-09-30

Europeizacja – próba systematyki i konceptualizacji podejść badawczych

Krzysztof WachDział: Artykuły tematyczne / Thematic articles

Abstrakt

W artykule podjęto próbę systematyki i delimitacji procesu europeizacji jako pojęcia naukowego. Przedyskutowano trzy główne konceptualne podejścia badawcze do procesu europeizacji (podejście odgórne, podejście oddolne oraz podejście zintegrowane). Analizie poddano badania fenomenu europeizacji, wyróżniając cztery podstawowe podejścia badawcze (ujęcie poliwalentne, ujęcie kazualne, ujęcie czynnościowe, ujęcie skutkowe). Wskazano również płaszczyzny, na których zachodzą procesy europeizacji, wyróżniając i analizując dziesięć podstawowych wymiarów europeizacji zarówno ekonomicznej, jak i pozaekonomicznej. Dokonano także analizy kontekstualnej europeizacji na tle procesów globalizacji i internacjonalizacji gospodarki światowej.

This article attempts to systematize and delimit the process of Europeanisation as a scientific term. The three main conceptual approaches to research on the process of Europeanisaton are discussed (namely bottom-up, top-down and the circular approach). The various research results on the phenomenon of Europeanization have been analyzed, which has resulted in highlighting four main research approaches (the polyvalent approach, casual approach, process approach and approach effect). The dimensions in which the Europeanization processes occur are also indicated by highlighting and analyzing the ten main dimensions, both economic and non-economic processes, of the Europeanization. It also undertakes a contextual analysis of Europeanisation in relation to the processes of globalization and the internationalization of world economy.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP