Data publikacji : 2016-11-18

Próba weryfikacji zasadności postulatów sformułowanych w Declaration of Internet Freedom The attempt to verify the validity of the demands expressed in the Declaration of Internet Freedom

Maria Nowina KonopkaDział: Polityka realna / Real Politics

Abstrakt

Cel naukowy: Celem naukowym artykułu jest skonfrontowanie obaw formułowanych przez sygnatariuszy Deklaracji Wolności w Internecie z danymi empirycznymi i analizami organizacji pozarządowych podejmujących się badania poziomu respektowania praw użytkowników globalnej sieci.

Problem i metody badawcze: W celu weryfikacji zasadności formułowanych przez cyberaktywistów postulatów przeprowadzono krytyczną analizę treści dokumentów, materiałów prasowych, literatury przedmiotu oraz raportów dotyczących wspomnianej problematyki.

Proces wywodu: Tekst składa się z dwóch zasadniczych części: prezentacji różnych deklaracji obrońców wolności w środowisku WWW oraz analizy raportów Freedom on the Net i Enemies of the Internet.

Wyniki analizy naukowej: Lektura materiału badawczego jest smutnym przewodnikiem po kilkuset, mających miejsce jedynie w 2014 roku, przypadkach cenzurowania sieci, ingerowania w prywatność internautów, ograniczania dostępu do sieci, odłączania użytkowników od sieci globalnej na rzecz tworzenia substytutów lokalnych czy tworzenia restrykcyjnego prawa, godzącego w idee wolności internetu. Wszystkie dane empiryczne wskazują wyraźnie, iż obawy cyberaktywistów sformułowane w obu badanych Declaration of Internet Freedom uznać należy za wysoce uzasadnione.

Wnioski, innowacje, rekomendacje: Za zasadne uznano postulaty środowiska międzynarodowego, aktywnie walczącego na rzecz ochrony wolności sieci i w sieci. Potwierdzono fakt występowania licznych przypadków wprowadzania niekorzystnych dla internautów restrykcji prawnych, ingerowania w treść zasobów sieci oraz tworzenia utrudnień w dostępie do infrastruktury teleinformacyjnej.

 

Research Objective: The purpose of this article is to verify the fears formulated by the signers of the Declaration of Internet Freedom with empirical data and analysis of non-governmental organizations that measure the level of respect for the rights of the Internet's users.

The Research Problem and Methods: In order to verify the legitimacy of the fears formulated by cyberactivists, a critical analysis of the documents, press releases, literature and reports related to this issue was carried out.

The Process of Argumentation: This article consists of two main parts: a presentation of the various declarations written by the defenders of freedom in a Web environment and the analysis of reports: Freedom on the Net and Enemies of the Internet.

Research Results: Reading of the research data is a sad guide through hundreds (taking place only in 2014) cases of Internet censorship, violations of user rights, obstacles to access the network, disconnecting users from the global network and creating the local substitutes (of the Internet) or creation of restrictive laws contradictory to the ideas of the Internet freedom. All the empirical data clearly show that the fear of cyberactivists formulated in both documents should be considered highly justified.

Conclusions, Innovations and Recommendations: The demands of international society, actively fighting to protect the freedom of the network and within the network, were considered appropriate and right. It has been confirmed that there are numerous cases of introducing unfavorable legal restrictions for the internet users, violations of user rights and obstacles to access the telecommunications infrastructure.

Słowa kluczowe

Freedom on the Net ; Enemies of the Internet ; Deklaracja Wolności w Internecie ; cyberaktywizmSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP