Biznes cyfrowy – wyzwania wobec strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa

Małgorzata Poniatowska-Jaksch

Abstrakt


CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest zidentyfikowanie obszarów, z którymi wiążą się nowe wyzwania wobec strategii internacjonalizacji w warunkach digitalizacji gospodarki.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym proble­mem zaprezentowanym w publikacji są zmiany w podejściu do strate­gii internacjonalizacji wynikające z poszerzenia przestrzeni rynkowej o przestrzeń wirtualną. W opracowaniu zastosowano analizę tekstów źródłowych i metodę opisową.

PROCES WYWODU: Wyzwania wobec strategii internacjona­lizacji przedsiębiorstwa poszukiwane są w trzech płaszczyznach. Pierwsza to przestrzeń, w której prowadzona jest działalność, druga to specyfika produktu cyfrowego, a trzecia to rynek produktów cyfrowych.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wysoka trwałość produktów cyfrowych, łatwość kopiowania i szybko spadające ceny produktów cyfrowych sprawiają, że jednym z ważniejszych źródeł przewag kon­kurencyjnych są innowacje i regulacje zwłaszcza w odniesieniu do ochrony praw intelektualnych. Kluczem do sukcesu w tym zakre­sie, łączącym się z poszerzeniem przestrzeni rynkowej, są platformy internetowe.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Nowy przestrzenny wymiar gospodarki – wirtualny, sprawia, że w odróżnieniu od gospodarki trady­cyjnej procesy internacjonalizacji mogą być inicjowane przez klienta, a nowym obszarem badawczym jawią się zakres i metody geoblokowania.


Słowa kluczowe


biznes cyfrowy; internacjonalizacja; platforma

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Accentures. (2016). Accenture Technology Vision 2016. People First: The Primacy of People in a Digital Age. Pozyskano z: https://www.accenture.com/t20160314T114937__w__/us en/_acnmedia/Accenture/ Omobono/TechnologyVision/pdf/Technology Trends Technology Vision-2016.PDF

Anderson, Ch. (2016). The Long Tail. Pozyskano z: http://www.longtail. com/about.html

Anderson, Ch. (2011). Za darmo. Przyszłość najbardziej radykalnej z cen. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Bradley i in., (2015). Digital Vortex: How Digital Disruption is Redefining Industries. Global Center for Digital Business Transformation, 6 7. Pozyskano z http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/ industry solutions/digital vortex report.pdf

Chaffey, D. (2016). Digital business i e commerce management. Strategia – Realizacja – Praktyka. Warszawa: PWN.

D’Aveni, A., Dagnino, B.G. i Smith, G.K. (2010). The Age of Temporary Advantage, Strategic Management Journal, No. 31, 1371 1385.

Doz, Y.L. i Hamel, G. (2006). Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści przez współpracę. Gliwice: Helion.

Duczkowska Małysz, K. (2013). Klient jako determinanta zmian strategicznych. W: M. Duczkowska Piasecka (red.), Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne. Warszawa: Difin, 163 193.

Gawer, A. i Cusumano, M.A. (2014). Platforms and Innovation. W: M. Dogson, D.M. Gann i N. Phillips (red.), The Oxford Handbook of Innovation Management. Oxford: Oxford University Press, 649 656.

Hamel, G. i Prahald, C.K. (1999). Przewaga konkurencyjna jutra. Warszawa: Business Press.

Kennedy, J.V. (2014). Why Geoblocking Can Increase Consumer Welfare and Improve Income Equality. The Information Technology & Innovation Foundation. Pozyskano z http://www2.itif.org/2014-geoblocking increase consumer welfare.pdf

Merk, C., Silver, J. i Torrisi, F.D. (2014). Rebalancing your sourcing strategy. McKinsey&Company. Pozyskano z: http://www.mckinsey.com/business functions/digital mckinsey/our insights/ rebalancing your sourcing strategy

Mulligan, M. (2014). The Death of the Long Tail. MIDiA Insights & Decisions in Action. Pozyskano z: http://www.promus.dk/files/MIDiA_ Consulting_-_The_Death_of_the_Long_Tail.pdf

European Commission. (2016). Mystery shopping survey on territorial restrictions and geo blocking in the European Digital Single Market, GfK Belgium PS, B-1049 Brussels. Pozyskano z: http://ec.eu-ropa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/ geoblocking_final_report_2016_en.pdf

Pakulska, T. i Poniatowska Jaksch, M. (2016). Dekompozycja globalnego łańcucha wartości jako narzędzie realizacji strategii. W: M. Poniatowska Jaksch (red.), Narzędzia w zarzadzaniu przedsiębiorstwem. W kierunku nowego myślenia strategicznego. Warszawa: Oficyna Wyd. SGH, 217 252.

Pakulska, T. i Poniatowska Jaksch, M. (w druku). Geobiznes. Kwartalniki Nauk o Przedsiębiorstwie, 3.

Pieriegud, J. (2016). Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – wymiar globalny, europejski i krajowy. W: W. Paprocki i J. Pieriegud (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, 11 38.

Rayna, T. (2008). Understanding the Challenges of the Digital Economy: The Nature of Digital Goods. Communications & Strategies, 71, 13 36.

Sako, M. (2003). Modularity and Outsourcing. The Nature of Co evolution of Product Architecture and Organization Architecture in the Global Automotive Industry. W: A. Prencipe, A. Davies i M. Hobday (red.), The Business of Systems. Oxford: Oxford University Press, 229 253.

Staniszewski, A. (2014). Sukces czy porażka? Ocena efektywności fuzji i przejęć. W: J. Korpus (red.), Fuzje i przejęcia: kluczowe czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń transakcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 224 251.

Wieczerzycki, M. (2015). Produkt cyfrowy w świetle jakościowej teorii informacji i koncepcji hylemorfizmu. Gospodarka Narodowa, 1(275), 129 146.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.