Data publikacji : 2017-07-21

W kwestii transferów finansowych między Unią Europejską a Polską

Halina Nakonieczna-KisielDział: Artykuły Varia

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem pracy jest identyfikacja przychodów z Unii Europejskiej, ich dynamiki i struktury oraz rozchodów Polski na rzecz Unii, aby ustalić pozycję netto kraju oraz ich rolę w PKB Polski.                                                                                PROBLEM I  METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem badawczym                                         jest ilościowa i jakościowa analiza przepływów finansowych między Unią Europejską a Polską. Badania oparto na metodzie opisowej z dynamiczną analizą zebranego materiału statystycznego pochodzącego z baz danych NBP i Ministerstwa Finansów.

PROCES WYWODU: Pracę podzielono na trzy główne części. W pierwszej przedstawiono wartości transferów finansowych z Unii Europejskiej i ich dynamikę, w drugiej strukturę tych przychodów, a w trzeciej rozchody pieniężne Polski na rzecz Unii oraz pozycję netto kraju.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Badania dowiodły, że bilans przepływów finansowych między Unią a Polską jest od pierwszego roku członkostwa korzystny. Kraj jest bowiem beneficjentem netto coraz większych dotacji unijnych. Ich rola w PKB wykazuje również tendencję rosnącą.  

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyniki badań winny być szeroko upowszechniane w społeczeństwie w celu przekonania nie tylko europrzeciwników do korzyści finansowych wynikających z naszego członkostwa w tej organizacji. Należy także kontynuować dalsze badania oparte jednak na danych pierwotnych pochodzących od beneficjentów na temat efektywności wykorzystania transferów unijnych.

Słowa kluczowe

przychody finansowe z UE ; rozchody finansowe Polski na rzecz UE ; pozycja netto krajuSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP