Rozwój infrastruktury gospodarki cyfrowej w polityce Unii Europejskiej

Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz

Abstrakt


CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ocena jakości polityki kształtowanej na szczeblu europejskim w obszarze budowy infrastruktury gospodarki cyfrowej z punktu widzenia jej celów, a w szczególności odpowiedź na pytanie czy sformułowane i wyznaczone przez UE cele spełniają kryterium celu skonkretyzowanego i wykonalnego (osiągalnego) zgodnie z koncepcją SMART.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Przyjęto hipotezę, że jedną z istotnych przyczyn nieskuteczności działań politycznych UE jest niewłaściwe formułowanie ich celów. Badaniu szczegółowemu w niniejszym artykule poddano pierwszy z tzw. kluczowych celów skuteczności działania wyznaczonych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej w zakresie rozwoju infrastruktury internetowej mówiący o zapewnieniu do 2013 r. dla 100% obywateli UE szerokopasmowego dostępu do internetu. W procesie badawczym zastosowano metodę badań literaturowych, analizę krytyczną, opisową analizę danych statystycznych oraz wnioskowanie.

PROCES WYWODU: W pierwszej kolejności analizie poddano ewolucję celów dotyczących rozwoju infrastruktury internetowej w polityce UE od samego jej początku do aktualnej strategii Europa 2020. Wskazano jakie jest ich miejsce wśród innych celów oraz jak zostały one sformułowane. Następnie dokładnie przeanalizowano wybrany cel ilościowy pod względem spełnienia dwóch kryteriów dla prawidłowo sformułowanych celów, tj. kryterium skonkretyzowania i osiągalności celu.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analizowany cel polityki UE nie został skonkretyzowany ani zdefiniowany. Jest to cel co do istoty zmienny, co czyni go też mało realnym do osiągnięcia, zwłaszcza jeśli miałby równocześnie spełniać kryterium celu ambitnego. Wyniki analizy potwierdzają błędy UE w sposobie formułowania celów na najwyższym poziomie prowadzenia polityki.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: UE musi zwiększyć skuteczność działań w zakresie budowy gospodarki cyfrowej, a sposób formułowania celów i ich adekwatność do możliwości realizacji powinien znaleźć się w centrum uwagi.


Słowa kluczowe


infrastruktura internetowa, gospodarka cyfrowa, polityka Unii Europejskiej, Agenda cyfrowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bangemann Group. (1994). Growth, competitiveness and employment: White paper follow-up; report on Europe and the global information society; interim report on trans-European networks; progress report on employment; extracts of the conclusions of the Presidency of the Corfu European Council. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Chatchai, K. & Bohlin, E. (2014). Impact of broadband speed on economic outputs: An empirical study of OECD countries. 25th European Regional Conference of the International Telecommunications Society (ITS), Brussels, Belgium, 22-25 June 2014.

Czernich, N., Falck, O., Kretschmer, T. & Woessman, L. (2011). Broadband infrastructure and economic growth. The Economic Journal, 121 (May), s. 505-532.

Digital Agenda. (2016). Key indicators. Pobrane z: http://digital-agenda-data.eu/datasets/digital_agenda_scoreboard_key_indicators/indicators#broadband-take-up-and-coverage (05.11.2016).

European Commission. (1993). Growth, competitiveness, employment: The challenges and ways forward into the 21st century: White paper. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

European Commission. (1999). eEurope: An Information Society for All: Communication on a Commission Initiative for the Special European Council of Lisbon, 23 and 24 March 2000. Luxembourg: EUR-OP.

European Commission. (2000). eEurope 2002: An Information Society For All: Action Plan prepared by the European Commission for the European Council in Feira: 19-20 June 2000. Luxembourg: EUR-OP.

European Commission. (2002). eEurope 2005: An information society for all. Luxembourg: Commission of the European Communities.

European Commission. (2005). i2010 A European Information Society for growth and employment. Luxembourg: EUR-OP.

European Commission. (2009). Impact assessment guidelines. Brussels, SEC (2009) 92.

European Commission. (2016). Digital Scoreboard. Pobrane z: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard (21.11.2016).

European Union. (2012). Broadband coverage in Europe in 2011. Mapping progress towards the coverage objectives of the Digital Agenda. Point Topic.

European Union. (2013). Broadband coverage in Europe in 2012. Mapping progress towards the coverage objectives of the Digital Agenda. Point Topic.

European Union. (2015). Broadband coverage in Europe in 2014. Mapping progress towards the coverage objectives of the Digital Agenda. IHS & VVA.

European Union. (2016). Broadband coverage in Europe in 2015. Mapping progress towards the coverage objectives of the Digital Agenda. IHS & VVA.

FCC. (2000). Deployment of Advanced Telecommunications Capability: Second Report. Washington, DC.

FCC. (2010). Six Broadband Progress Report. Washington, DC.

FCC. (2015). Broadband Progress Report. Washington, DC.

Hindu Business Line. (2009). TRAI for ‘redefining’ floor broadband speed at 2Mbps. “The Business Line” 2009, July 24. New Delhi, India. Pobrane z: http://www.thehindubusinessline.com/todays-paper/tp-info-tech/trai-for-redefining-floor-broadband-speed-at-2mbps/article1057601.ece (10.11.2016).

IDATE. (2011). Broadband Coverage in Europe. Final Report 2011 Survey Data as of 31 December 2010. DG INFSO 80106 C.

ITU. (2012). Impact of broadband on the economy, Broadband series. Geneva.

ITU. (2003). Birth of Broadband. Report. Geneva.

Komisja Europejska (2010). Europejska agenda cyfrowa. Bruksela, KOM(2010)245.

MAiC. (2015). Społeczeństwo informacyjne w liczbach. 2015. Warszawa: Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

OECD. (2001). The development of broadband access in OECD countries. DSTI/ICCP/TISP(2001)2/FINAL.

OECD. (2009). Indicators of broadband coverage. DSTI/ICCP/CISP(2009)3/FINAL.

OIDE. (2014). Europejska agenda cyfrowa. Raport z realizacji zadań w Polsce w I półroczu 2014 r. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej. Pobrane z: http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/raport_agenda.pdf (05.11.2016).

Parlament Europejski. (2016). Polityka zatrudnienia. Pobrane z: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.10.3.pdf (21.11.2016).

Philbeck, I. (2016). Working Together to Connect the World by 2020, Reinforcing Connectivity Initiatives for Universal and Affordable Access. A discussion paper to Partners working to Connect the World, ITU, Geneva.

Rohman, I.K. & Bohlin, E. (2012). Does broadband speed really matter as a driver of economic growth? Investigating OECD countries. International Journal of Management and Network Economics, 2(4), s. 336-356.

UN. (2005). Core ICT Indicators. Partnership on Measuring ICT for Development. Pobrane z: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/partnership/CoreICTIndicators.pdf (05.11.2016).

Vu, K. M. (2011). ICT as a source of economic growth in the information age: Empirical evidence from the 1996–2005 period. Telecommunications Policy, 35 (4), 357-372. doi:10.1016/j.telpol.2011.02.008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.