Znaczenie ponadregionalnych porozumień integracyjnych dla ekspansji przedsiębiorstw - z perspektywy UE

Małgorzata Beata Dziembała, Katarzyna Czech

Abstrakt


CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie wpływu procesów integracyjnych na zmniejszanie zewnętrznych barier internacjonalizacji przedsiębiorstw w świetle rozważań teoretycznych oraz identyfikacja warunków prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw w krajach członkowskich wybranych ponadregionalnych porozumień integracyjnych.

PROBLEM I METODY BADAWCZY: Podstawowym problemem publikacji jest weryfikacja twierdzenia, iż wiele złożonych uwarunkowań, nie tylko związanych ze znoszeniem  wpływa na umiędzynarodowienie przedsiębiorstw z krajów UE. Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia w przypadku nawiązywania porozumień o charakterze ponadregionalnym – transkontynentalnym, które łączą kraje o zróżnicowanych warunkach społeczno‑gospodarczych, politycznych i kulturowych. W artykule wykorzystano następujące metody badawcze: krytyczną analizę literatury przedmiotu, analizę danych statystycznych i danych publikowanych w międzynarodowych raportach.

PROCES WYWODU: Pierwsza część dotyczy wpływu procesów integracyjnych na ograniczanie barier międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw, w szczególności MŚP. W drugiej analizuje się warunki prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw w krajach należących do ponadregionalnych ugrupowań integracyjnych. W szczególności zwrócono uwagę na relacje UE z Mercosur, z USA i Kanadą oraz wybrane bariery polityczno‑prawne, a także czynniki kulturowe jako determinanty podejmowania decyzji o międzynarodowej działalności przedsiębiorstw.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa na obszarze omawianej grupy krajów potwierdza ich niejednorodność i konieczność szczegółowej analizy z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa. Jednocześnie należy zauważyć zróżnicowany poziom ich ocen ratingowych, na podstawie których inwestorzy podejmują decyzje lokalizacyjne. Również analiza czynników kulturowych według Hofstedego wskazuje na duże zróżnicowanie w omawianej grupie krajów, co ma istotne znaczenie w procesie nawiązywania relacji oraz prowadzenia działalności na terenie danego państwa.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Z przeprowadzonych rozważań wynika, że mimo likwidacji barier handlowych związanych z tworzeniem ponadregionalnych porozumień integracyjnych, przedsiębiorcy muszą pokonywać bariery prawno‑administracyjne i kulturowe ograniczające ich ekspansję zagraniczną na rynki Mercosur, USA i Kanady. Istnienie tych barier i związane z ich pokonaniem koszty powinny być uwzględnione w formułowanych przez te przedsiębiorstwa strategiach internacjonalizacji. W związku z tym prowadzenie pogłębionej analizy barier otoczenia istniejących w poszczególnych krajach może stanowić ważny kierunek badań z punktu widzenia europejskich przedsiębiorstw.


Słowa kluczowe


ponadregionalne ugrupowania integracyjne; internacjonalizacja przedsiębiorstw; bariery ekspansji; Unia Europejska; Mercosur; CETA; TTIP

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arteaga‑Ortiz, J. i Fernández‑Ortiz, R. (2010). Why Don’t We Use the Same Export Barrier Measurement Scale? An Empirical Analysis in Small and Medium‑Sized Enterprises. Journal of Small Business Management, Vol. 48 (3), 395-420.

Balassa, B. (2011). The theory of economic integration. Abingdon: Routledge.

Belniak, M. (2015). Factors Stimulating Internationalisation of Firms: An Attempted Holistic Syntehsis. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3 (2), 125-140 DOI: 10.15678/EBER.2015.030209.

Borowiec, J. (2011). Ekonomia integracji europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo UE.

Centre for Economic Policy Research. (2013). Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment. An Economic Assessment. Final Project Report.

London, March. Pozyskano z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/ docs/2013/march/tradoc_150737.pdf (dostęp: 02.12.2016).

Małgorzata Dziembała, Katarzyna Czech Cernat, L., Norman‑López A. i Duch T-Figueras A. (2014). SMEs are more important than you think ! Challenges and opportunities for EU exporting SMEs. Chief Economist Note, September, Issue 3. Pozyskano z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152792.pdf (dostęp: 22.11.2016).

European Commission. (2014). Small and Medium Sized Enterprises and the Transatlantic Trade and Investment Partnership. Publications Office of the European Union, Luxembourg. Pozyskano z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153348.pdf (dostęp: 28.11.2016.

Expansion. Pozyskano z: http://countryeconomy.com/ratings (dostęp: 10.11.2016).

Gesteland, R.R. (2000). Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giordano, P., Mesquita Moreira, M. i Quevedo, F. (2008). The Treatment of Asymmetries in Regional Integration Agreements. W: J.S. Blyde, E. Fernández‑Arias i P. Giordano (eds.), Deepening Integration in Mercosur.

Dealing with disparities. Washington: Inter‑American Development Bank, 7-24.

Hall, E.T. (1989). Beyond Culture. New York: Anchor Books Ed.

Hills, M.D. (2002). Kluckhohn and Strodtbeck’s Values Orientation Theory. Online Readings in Psychology and Culture, 4(4). Pozyskano z: http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1040.

Hofstede, G. i Bond, M.H. (1988). The Confucius Connection: From Cultural Roots to Economic Growth. Organizational Dynamics, 16 (4), 5–21 DOI:10.1016/0090-2616(88)90009-5.

Hofstede, G., Hofstede, G.J. i Minkow, M. (2011). Kultury i organizacje, zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE.

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries‑and‑regions/ countries/united‑states/ (dostęp: 02.12.2016).

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries‑and‑regions/regions/Mercosur/ (dostęp: 05.11.2016).

http://ec.europa.eu/trade/policy/in‑focus/ceta/ (dostęp: 29.11.2016).

http://rtais.wto.org/UI/publicPreDefRepByCountry.aspx (dostęp: 23.11.2016).

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113363.pdf (dostęp: 02.12.2016).

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113465.pdf (dostęp: 02.12.2016).

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113488.pdf (dostęp: 02.12.2016).

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.pdf (dostęp: 02.12.2016).

Znaczenie ponadregionalnych porozumień integracyjnychhttp://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/november/tradoc_155071.pdf

(dostęp: 05.11.2016).

https://geert‑hofstede.com/countries.html (dostęp: 12.11.2016).

https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm (dostęp: 23.11.2016).

Jovanović, M.N. (2015). The economics of international integration. Cheltenham

UK, Northampton, USA: Edward Elgar Publishing.

Kaczmarek, T.T. (2001). Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym.

Gdańsk: ODDK.

Kahiya, E.T. (2013). A comparison of conventional enterprises and international new ventures. Journal of International Entrepreneurship, Vol. 11, Issue 1, 3-29.

Kahiya, E.T., Dean, D.L. i Heyl, J. (2014). Export barriers in a changing institutional environment: A quasi‑longitudinal export study of New Zealand’s manufacturing exporters. Journal of International Entrepreneurship, Vol. 12, issue 4, 331-364.

Kluckhohn, F.R. i Strodtbeck, F.L. (1961). Variations in value orientations. Evanston, IL: Row, Peterson, 10-11.

Köksal, M.H. i Kettaneh, T. (2011). Export problems experienced by highand low‑performing

manufacturing companies. A comparative study. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 23, No.1, 108-126.

Laens, S. i Terra, M.I. (2008). Mercosur: Asymmetries and Strengthening the Customs Union – Options for the Common External Tariff. W: J.S. Blyde, E. Fernández‑Arias

i P. Giordano (eds), Deepening Integration in Mercosur.

Dealing with disparities, Washington: Inter‑American Development Bank, 1-114. Pozyskano z:https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/261/Deepening%20Integration%20in%20Mercosur.pdf;sequence=1 (dostęp: 29.11.2016).

Leonidou, L.C. (1995). Empirical Research on Export Barriers: Review, Assessment and Synthesis. Journal of International Marketing, 3 (1), 29-43.

Leonidou, L.C. (2004). An Analysis of the Barriers Hindering Small Business Export Development. Journal of Small Business Management, 42(3), 279-302.

Lloyd‑Reason, L., Mughan T. (2008). Removing barriers to SME access to international markets: OECD-APEC Global Study, USASBE 2008 Proceedings. Pozyskano z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.385.9010&rep=rep1&type=pdf.(dostęp: 29.11.2016)

Ładyka, S. (2001). Z teorii integracji gospodarczej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Ministerstwo Rozwoju. (2016). Analiza gospodarczo‑handlowa Całościowego Gospodarczego i Handlowego Porozumienia z Kanadą (CETA) dla polskiej gospodarki i przedsiębiorców – wybrane zagadnienia. Warszawa: 216.

Małgorzata Dziembała, Katarzyna Czech Ministerstwo Rozwoju. Pozyskano z: https://www.mr.gov.pl/media/27644/Analiza_umowa_CETA.pdf (dostęp: 02.12.2016).

OECD. (2008). Removing Barriers to SME Access to International Markets.DOI: 10.1787/9789264045866-en.

OECD. (2009). Top Barriers and Drivers to SME Internationalisation. Report by OECD Working Party on SMEs and Entrepreneurship.

Pelkmans, J. (2001). European integration. Methods and economic analysis. Essex, UK: Pearson Education Limited.

Pinho, J.C. i Martins, L. (2010). Exporting barriers: Insight from Portugeses small‑ and medium sized exporters and non‑exporters. Journal of International Entrepreneurship, Vol. 8, Issue 3, 254-272.

Root, F.R. (1994). Entry Strategies for International Markets. Lexington: Lexington Books.

Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.

Sitek, E. (2012). Ryzyko bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Warszawa: PWE.

Trompenaars, F. i Hampden‑Turner, Ch. (2002). Siedem wymiarów kultury. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Wach, K. (2015). Role of culture in international business: A synthetic review. W: A. Głodowska i K. Wach (eds.), International business and global economy. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, 49-60.

World Bank Group. (2006). Doing Business 2006, Creating jobs. Pozyskano z: http://www.doingbusiness.org/reports/global‑reports/doing‑business-2006 (dostęp: 15.10.2016).

World Bank Group. (2016). Pozyskano z: http://www.doingbusiness.org (dostęp: 15.10.2016).

WTO. (2011). World Trade Report 2011 . The WTO and preferential trade agreements: From co‑existence to coherence. World Trade Organization. Pozyskano z: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report11_e.pdf (dostęp: 25.11.2016).

WTO. (2016). World Trade Report 2016. Levelling the trading field for SMEs. World Trade Organization. Pozyskano z: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report16_e.pdf (dostęp: 25.11.2016).__


Refbacks

  • There are currently no refbacks.