Data publikacji : 2017-07-21

Zróżnicowanie społeczno – gospodarcze jako czynnik dezintegracji Unii Europejskiej

Agnieszka GłodowskaDział: Artykuły tematyczne / Thematic articles

Abstrakt

CEL NA UKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym państw Unii Europejskiej w kontekście procesów dezintegracyjnych.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem badawczym publikacji jest określenie poziomu zróżnicowania społeczno-gospodarczego państw Unii Europejskiej, uznając, iż jest ono pośrednią determinantą procesów dezintegracyjnych. Metoda badawcza zastosowana w pracy to wielowymiarowa analiza porównawcza, ponadto przeprowadzono analizę i syntezę dostępnej literatury przedmiotu.

PROCES WYWODU: Wywód składa się z trzech zasadniczych elementów. W pierwszym przedstawiono metodykę badań nad rozwojem społeczno‑gospodarczym. W drugiej części skupiono się na koncepcji spójności społeczno‑gospodarczej jako naturalnej konsekwencji procesu integracji. W części trzeciej pracy zaprezentowano wyniki badań własnych na temat skali zróżnicowania społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej w latach 2000-2014.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Studia literatury przedmiotu podkreślają, iż spójność społeczno-gospodarcza jest zasadniczym celem integracji. Badania empiryczne nie dostarczają jednak jednoznacznej odpowiedzi na temat realizacji tego celu. Wyniki badań są rozbieżne, niektóre prace wskazują na proces konwergencji, inne zaś potwierdzają występowanie trendów dywergencyjnych.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Badania potwierdziły bardzo duże dysproporcje rozwojowe państw Unii Europejskiej, które w ostatnim czasie się nasiliły. Widoczne są swego rodzaju grupy państw podobnych do siebie pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego, jednakże rozbieżności pomiędzy grupami są bardzo istotne. Zgodnie z teorią neofunkcjonalizmu brak konwergencji może się stać przyczynkiem dezintegracji. Co więcej, analiza skali zróżnicowania państwa pozwala typować grupy państw podobnych ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. To z kolei potwierdza funkcjonowanie

Unii zgodnie z modelami integracji zróżnicowanej. Uznaje się, iż wartością dodaną pracy jest ujęcie wielowymiarowe rozwoju społeczno-gospodarczego. Zdecydowana większość dotychczasowych prac sprowadza się do analizy PKB per capita, co nie jest podejściem prawidłowym. Zaleca się prowadzenie dalszych, pogłębionych badań w tym obszarze, ponieważ ich wyniki mogą mieć charakter aplikacyjny.

Słowa kluczowe

rozwój społeczno ? gospodarczy ; konwergencja ; integracja ; dezintegracja ; Unia EuropejskaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP