Data publikacji : 2017-04-25

Brexit a międzynarodowy handel usługami

Wojciech ZyskDział: Artykuły tematyczne / Thematic articles

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest próba określenia modelu współpracy Wielkiej Brytanii z krajami Unii Europejskiej oraz oceny rozwoju międzynarodowego handlu usługami po wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem badawczym zaprezentowanym w publikacji są możliwe perturbacje w obszarze globalnego handlu usługami w związku z Brexitem. W opracowaniu zastosowano analizę tekstów źródłowych, analizę dostępnych danych statystycznych, metodę opisową oraz analizę SWOT.

PROCES WYWODU: Artykuł rozpoczyna przedstawienie formalno‑prawnych aspektów wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, następnie ukazano pozycję opisywanego kraju w światowym i unijnym handlu usługami. Analizie poddano również eksport i import oraz strukturę brytyjskiej wymiany usługowej, wraz ze wskazaniem istotnej roli sektora finansowego. Następnie zaprezentowano możliwe modele dalszej współpracy Zjednoczonego Królestwa z państwami UE oraz przeanalizowano szanse i zagrożenia rozwoju międzynarodowego handlu usługami po Brexicie w skali globalnej.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonych analiz wynika, że istnieje kilka możliwych opcji dalszej współpracy Wielkiej Brytanii z UE, np. podpisanie umowy o wolnym handlu, zawarcie unii celnej, kompleksowa umowa gospodarczo‑handlowa lub model norweski czy szwajcarski. Po Brexicie międzynarodowe obroty usługowe wcale nie muszą przyjąć mniejszych wartości, w zależności od rozwoju bilateralnych stosunków Zjednoczonego Królestwa z różnymi krajami oraz rozwoju sytuacji na międzynarodowych rynkach (rozwój protekcjonizmu czy ułatwianie dostępu) handel usługami może nawet rosnąć.


WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zaprezentowana w artykule problematyka to tylko próba wskazania najważniejszych obszarów do dalszych analiz. Stanowi przyczynek do dyskusji na temat rozwoju stosunków gospodarczych Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i innych krajów. Wartością dodaną artykułu jest przedstawienie mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń mogących dotyczyć globalnego handlu usługami po Brexicie.

Słowa kluczowe

Brexit ; międzynarodowy handel usługami ; usługi finansowe ; londyńskie CitySzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP