Data publikacji : 2017-11-03

Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa małopolskiego: Rola zasobów i charakterystyki przedsiębiorstwa

Magdalena Marta BelniakDział: Artykuły Varia

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie wyników przeprowadzonej analizy czynników wpływających na proces internacjonalizacji przedsiębiorstw w formie próby określenia roli zasobów przedsiębiorstwa w realizowanej przez nie strategii internacjonalizacji. Artkuł oprócz studiów literaturowych bazuje na własnej ankietyzacji, którą przeprowadzono na celowo dobranej próbie ponad osiemdziesięciu przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie małopolskim.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem publikacji jest ilościowa i jakościowa analiza strategii internacjonalizacji małopolskich przedsiębiorstw. Artykuł wykorzystuje trzy główne narzędzia badawcze, jakimi są tradycyjne studia literaturowe, analiza danych zastanych typu desk research oraz ankietyzacja wśród grupy osób zarządzających polskimi przedsiębiorstwami, które umiędzynarodowiły swoją działalność (badania pogłębione przy wykorzystaniu wywiadów IDI).

PROCES WYWODU: Wywód składa się z dwóch zasadniczych elementów: wniosków płynących z analizy literatury przedmiotu w zakresie internacjonalizacji jako strategii oraz wniosków wynikających z części empirycznej artykułu, bazującej na analizie wyników przeprowadzonych badań własnych.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Jedną ze strategii rozwoju współczesnych przedsiębiorstw stały się ostatnio niewątpliwie strategie umiędzynarodowienia, będące konsekwencją postępujących od jakiegoś czasu procesów globalizacji. Wyniki badań zależności pomiędzy posiadanymi przez przedsiębiorstwa zasobami sensu stricto, kompetencjami, jak i zasobami sensu largo, a sposobami i tempem, w jakim przebiega ekspansja, wiążą się z faktem posiadania strategii internacjonalizacji i jej rodzajem oraz ścieżką wdrażania sposobów umiędzynarodowienia. Nie bez znaczenia pozostaje kapitał zagraniczny, zasięg terytorialny internacjonalizacji oraz łączna ilość strategii implementowanych przez małopolskie przedsiębiorstwa.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Podejście do zasobów przedsiębiorstwa zarówno sensu stricto, jak i sensu largo – ma istotny wpływ na proces internacjonalizacji przedsiębiorstw. Zauważono, że im większe znaczenie tych zasobów w przedsiębiorstwie, tym bardziej rozbudowana jest strategia umiędzynarodowienia. Przedsiębiorstwa posiadające ponadprzeciętne zasoby sensu largo mają możliwość bardziej dynamicznej ekspansji. Warto zatem przywiązywać szczególną wagę do zasobów, zwłaszcza kompetencji menedżerskich, gdyż stanowią one nie tylko element przewagi konkurencyjnej, ale także ważny czynnik procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe

internacjonalizacja ; strategie internacjonalizacji ; czynniki internacjonalizacji ; przedsiębiorczość międzynarodowa ; zasoby przedsiębiorstwaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP