Determinanty wykorzystania czynników wytwórczych w strukturze eksportu państw Unii Europejskiej

Marek Maciejewski

Abstrakt


CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest wykazanie zróżnicowania intensywności wykorzystania czynników wytwórczych w eksporcie państw Unii Europejskiej, które nie może być wyjaśniane wyłącznie zasobami pozostającymi w dyspozycji tych państw.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Praca stanowi empiryczną analizę ogólnych i bilateralnych obrotów handlowych państw Unii Europejskiej. Wykorzystano w niej dane statystyczne do analizy porównawczej struktur i konstrukcji modelu grawitacyjnego. Wykorzystano pakiet statystyczny Gretl.

PROCES WYWODU: Wywód składa się z dwóch zasadniczych elementów. W pierwszym dokonano przeglądu literatury z zakresu teorii zagadnienia od strony merytorycznej oraz warsztatowej. W części empirycznej przeprowadzono natomiast analizę danych statystycznych UNCTAD.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Ustalono, że znaczenie dla atrakcyjności podejmowania współpracy handlowej w UE mają czynniki kluczowe w konstruowaniu grawitacyjnych modeli handlu zagranicznego, jak wielkość i poziom rozwoju partnerów gospodarczych, odległość geograficzna czy wspólna granica.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zasoby czynników wytwórczych nie mają bezpośredniego przełożenia na strukturę eksportu. Decydujący w tym zakresie jest obrany kierunek współpracy gospodarczej.


Słowa kluczowe


czynniki wytwórcze; eksport; model grawitacyjny; struktura towarowa; Unia Europejska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Białowąs, T. (2015). Perspektywy wzrostu handlu międzynarodowego. Annales Universitatis Mariae Curie‑Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2, 51-60.

Cieślik, A. (2000). Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dańska‑Borsiak, B. (2009). Zastosowania panelowych modeli dynamicznych w badaniach mikroekonomicznych i makroekonomicznych. Przegląd Statystyczny, 2, 25-41.

Eurostat. (2016). Pozyskano z: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus‑plus/resources/distance‑calculator_pl (dostęp: listopad 2016).

Folfas, P. (2012). Analiza przepływów kapitału bezpośredniego między państwami członkowskimi UE za pomocą modelu grawitacji. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 123, 263-274.

Geise, A. (2013). Przestrzenno‑czasowe modelowanie zmienności produkcji w sektorach mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce. Przegląd Statystyczny, 2, 269-282.

Gorynia, M. (1988). Teoria handlu międzynarodowego a zagadnienie internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Ekonomista, 5, 957-965.

Jasiński, L.J. (2014). Korzyści handlowe dla wszystkich. Uogólnienie i reinterpretacja teorii korzyści komparatywnych. Warszawa: Centrum Europejskie Natolin.

Kufel, T. (2013). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem program GRETL. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Linder, S.B. (1961). An Essay on Trade and Transformation. Almqvist & Wiksells Boktrycketi AB, Uppsala. Pozyskano z: https://ex.hhs.se/dissertations/221624-FULLTEXT01.pdf (dostęp: listopad 2016).

Martyniak, M. (2015). Analiza wpływu wybranych czynników społeczno‑ekonomicznych na poziom współczynnika dzietności w Polsce. W: A. Prędki (red.), Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych. Kraków: Mfiles.pl, 81-90.

Michałek, J.J. (2014). Nowy nurt w teorii handlu międzynarodowego i jego znaczenie dla analizy skutków integracji walutowej w krajach Europy Środkowo‑Wschodniej. W: M. Gorynia i S. Rudolf (red.), Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 387-397.

Misala, J. (2001). Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityku ekonomicznej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Morawczyński, R. (2005). Eksport małych i średnich przedsiębiorstw a zatrudnienie. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 684, 42-56.

Pietrzak, M.B. i Łapińska, J. (2014). Zastosowanie modelu grawitacji do identyfikacji czynników determinujących przepływy handlowe w Unii Europejskiej. Przegląd Statystyczny, 1, 65-77.

Pluciński, E.M. (2005). Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych.

Salamaga, M. (2010). Wykorzystanie modelowania panelowego do analizy wpływu wartości i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny Polski. Przegląd Statystyczny, 2-3, 53-62.

Shin, Y. i Serlenga, L. (2004). Gravity Models of the Intra‑EU Trade: Application

of the Hausman‑Taylor Estimation in Heterogeneous Panels with Common Time‑specific

Factors. University of Edinburgh, Edinburgh. Pozyskano z: http://www.econ.ed.ac.uk/papers/id105_esedps.pdf (dostęp: listopad 2016).

Tinbergen, J. (1962). Shaping the World Economy; Suggestions for an International Economic Policy. Twentieth Century Fund, New York. Pozyskano z: http://hdl.handle.net/1765/16826 (dostęp: listopad 2016).

UNCTAD. (2016). Pozyskano z: http://unctadstat.unctad.org (dostęp: listopad 2016).

Wydymus, S. (1988). Analiza porównawcza struktur gospodarczych. W: A. Zeliaś (red.), Metody statystyki międzynarodowej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 162-199.

Wysokińska, Z. (2001). Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. Warszawa – Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wysokińska, Z. i Witkowska, Z. (1999). Integracja europejska. Rozwój rynków. Warszawa – Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.