Data publikacji : 2017-04-25

Determinanty wykorzystania czynników wytwórczych w strukturze eksportu państw Unii Europejskiej

Marek MaciejewskiDział: Artykuły tematyczne / Thematic articles

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest wykazanie zróżnicowania intensywności wykorzystania czynników wytwórczych w eksporcie państw Unii Europejskiej, które nie może być wyjaśniane wyłącznie zasobami pozostającymi w dyspozycji tych państw.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Praca stanowi empiryczną analizę ogólnych i bilateralnych obrotów handlowych państw Unii Europejskiej. Wykorzystano w niej dane statystyczne do analizy porównawczej struktur i konstrukcji modelu grawitacyjnego. Wykorzystano pakiet statystyczny Gretl.

PROCES WYWODU: Wywód składa się z dwóch zasadniczych elementów. W pierwszym dokonano przeglądu literatury z zakresu teorii zagadnienia od strony merytorycznej oraz warsztatowej. W części empirycznej przeprowadzono natomiast analizę danych statystycznych UNCTAD.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Ustalono, że znaczenie dla atrakcyjności podejmowania współpracy handlowej w UE mają czynniki kluczowe w konstruowaniu grawitacyjnych modeli handlu zagranicznego, jak wielkość i poziom rozwoju partnerów gospodarczych, odległość geograficzna czy wspólna granica.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zasoby czynników wytwórczych nie mają bezpośredniego przełożenia na strukturę eksportu. Decydujący w tym zakresie jest obrany kierunek współpracy gospodarczej.

Słowa kluczowe

czynniki wytwórcze ; eksport ; model grawitacyjny ; struktura towarowa ; Unia EuropejskaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP