Data publikacji : 2017-04-25

Brexit a wymiana handlowa Wielkiej Brytanii. Wnioski dla Polski.

Adam MichalikDział: Artykuły tematyczne / Thematic articles

Abstrakt

CEL NAUKOWY: W artykule podjęto analizę struktury handlu zagranicznego Wielkiej Brytanii i Polski w celu odpowiedzi na pytanie, czy Brexit wywoła negatywne konsekwencje dla brytyjskiego handlu zagranicznego oraz czy Polska może w przyszłości podążyć drogą wyznaczoną przez Brytyjczyków.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Zawarte wnioski zostały sformułowane na podstawie przeglądu dorobku nauki, danych ze źródeł wtórnych, w tym w szczególności raportów i analiz publikowanych przez Bank Światowy oraz Ministerstwo Rozwoju RP i Główny Urząd Statystyczny RP.

PROCES WYWODU: Wywód oparto na analizie dostępnych danych statystycznych handlu zagranicznego Wielkiej Brytanii i Polski.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Udział Unii Europejskiej w strukturze geograficznej handlu Wielkiej Brytanii jest znacznie niższy niż w przypadku Polski. Brytyjskie przedsiębiorstwa prowadzą aktywną działalność handlową poza Unią Europejską, głównie w USA i Azji. Polski handel zagraniczny jest natomiast zdominowany przez Unię Europejską, będącą odbiorcą blisko 80% polskiego eksportu towarowego oraz 70% eksportu usług. Choć w strukturze geograficznej polskiego handlu zagranicznego dominują Niemcy, to brytyjski rynek zbytu jest jednym z ważniejszych dla polskich eksporterów, dlatego ewentualne pogorszenie warunków wymiany handlowej może stanowić istotny problem dla wielu polskich przedsiębiorstw.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie miało negatywny wpływ na jej handel zagraniczny, a w konsekwencji sytuację gospodarczą, lecz z uwagi na duży udział krajów pozaunijnych w strukturze handlu zagranicznego skala tego wpływu będzie ograniczona. Może także ze względu na znaczenie rynku brytyjskiego dla polskich eksporterów przynieść w pewnym zakresie negatywne konsekwencje dla polskiego eksportu, dlatego polscy eksporterzy powinni poszukiwać alternatywnych rynków zbytu zarówno w UE, jak i poza UE. Ścisły stopień powiązania polskiej gospodarki z rynkiem UE poprzez strukturę handlu zagranicznego, a także bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce powodują natomiast, iż podążenie przez Polskę drogą Brytyjczyków przyniosłoby znacznie poważniejsze konsekwencje, a nawet być może całkowite załamanie się polskiej gospodarki.

 

Słowa kluczowe

dezintegracja ; Brexit ; handel zagraniczny Wielkiej Brytanii ; handel zagraniczny PolskiSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP