Brexit a wymiana handlowa Wielkiej Brytanii. Wnioski dla Polski.

Adam Michalik

Abstrakt


CEL NAUKOWY: W artykule podjęto analizę struktury handlu zagranicznego Wielkiej Brytanii i Polski w celu odpowiedzi na pytanie, czy Brexit wywoła negatywne konsekwencje dla brytyjskiego handlu zagranicznego oraz czy Polska może w przyszłości podążyć drogą wyznaczoną przez Brytyjczyków.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Zawarte wnioski zostały sformułowane na podstawie przeglądu dorobku nauki, danych ze źródeł wtórnych, w tym w szczególności raportów i analiz publikowanych przez Bank Światowy oraz Ministerstwo Rozwoju RP i Główny Urząd Statystyczny RP.

PROCES WYWODU: Wywód oparto na analizie dostępnych danych statystycznych handlu zagranicznego Wielkiej Brytanii i Polski.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Udział Unii Europejskiej w strukturze geograficznej handlu Wielkiej Brytanii jest znacznie niższy niż w przypadku Polski. Brytyjskie przedsiębiorstwa prowadzą aktywną działalność handlową poza Unią Europejską, głównie w USA i Azji. Polski handel zagraniczny jest natomiast zdominowany przez Unię Europejską, będącą odbiorcą blisko 80% polskiego eksportu towarowego oraz 70% eksportu usług. Choć w strukturze geograficznej polskiego handlu zagranicznego dominują Niemcy, to brytyjski rynek zbytu jest jednym z ważniejszych dla polskich eksporterów, dlatego ewentualne pogorszenie warunków wymiany handlowej może stanowić istotny problem dla wielu polskich przedsiębiorstw.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie miało negatywny wpływ na jej handel zagraniczny, a w konsekwencji sytuację gospodarczą, lecz z uwagi na duży udział krajów pozaunijnych w strukturze handlu zagranicznego skala tego wpływu będzie ograniczona. Może także ze względu na znaczenie rynku brytyjskiego dla polskich eksporterów przynieść w pewnym zakresie negatywne konsekwencje dla polskiego eksportu, dlatego polscy eksporterzy powinni poszukiwać alternatywnych rynków zbytu zarówno w UE, jak i poza UE. Ścisły stopień powiązania polskiej gospodarki z rynkiem UE poprzez strukturę handlu zagranicznego, a także bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce powodują natomiast, iż podążenie przez Polskę drogą Brytyjczyków przyniosłoby znacznie poważniejsze konsekwencje, a nawet być może całkowite załamanie się polskiej gospodarki.

 


Słowa kluczowe


dezintegracja, Brexit, handel zagraniczny Wielkiej Brytanii, handel zagraniczny Polski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bank Światowy. (2016). Dane statystyczne. Pozyskano z: www.wits.worldbank.org (dostęp: 22.12.2016).

Błaszczak, D. (2012). Polska – Unia Europejska. Polacy – Europejczycy. Integracja Polski z Unią Europejską w opinii społeczeństwa polskiego. Roczniki Nauk Społecznych. 4(40[2]), 73-99.

Childs, D. (2001). Britain since 1945. London & New York: Routledge.

Cieślik, A., Michałek, J. i Szczygielski, K. (2016). Innovations and Export Performance: Firm‑level Evidence from Poland. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(4), 11-28. doi: 10.15678/EBER.2016.040402.

Główny Urząd Statystyczny. (2016). Dane statystyczne. Pozyskano z: www.stat.gov.pl (dostęp: 22.12.2016).

Greenleaf, W.H. (1983). The British Political Tradition. vol. II: The ideological heritage. London: Routledge.

Kwieciński, L. (2016). Proinnovation processes in the European Union – relationships between European and regional level. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 1(2), 83-96.

Ramsden, J. (2005). The Oxford Companion to Twentieth Century British Politics. Oxford: Oxford University Press.

Roczniki Statystyczne Handlu Zagranicznego. (2007-2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Ronek, G. (2012). Wielka Brytania we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Społecznych, 4(40[2]), 101-121.

Schwab, K. (ed.). (2016). The Global Competitiveness Report 2016-2017. Geneva: World Economic Forum.

Syntetyczna informacja o eksporcie i imporcie Polski. Styczeń – grudzień 2015 roku. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju RP.

Wach, K. (2016). Europeanisation of European Businesses: Economies of Scope and Managerial Implications. Horyzonty Polityki, 7(19), 151-172. doi: 10.17399/HP.2016.071907.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.