Brexit a wymiana handlowa Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii

Bożena Pera

Abstrakt


CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest próba określenia warunków i wskazanie potencjalnych skutków dla wymiany handlowej Unii Europejskiej (UE), jak również Wielkiej Brytanii, będących następstwem uruchomienia procedury opuszczenia ugrupowania przez ten kraj.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemy poruszone w artykule wymagały kwerendy literatury przedmiotu i poddania zebranych materiałów krytycznej analizie. Badanie zmian zachodzących pomiędzy UE a Wielką Brytanią w wymianie handlowej towarami przeprowadzono przy wykorzystaniu podstawowych wskaźników statystycznych, umożliwiających porównanie zgromadzonych danych uzyskanych z Eurostat, ITC i WTO.

PROCES WYWODU: Punktem wyjścia do rozważań jest przedstawienie Brexitu jako zjawiska mogącego wywołać dezintegrację UE na podstawie wybranych koncepcji teoretycznych. W dalszej części zaprezentowano procedurę występowania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i prawdopodobne warunki uregulowania wymiany handlowej pomiędzy tymi podmiotami. Potencjalne skutki Brexitu dla wymiany handlowej towarami zostały zaprezentowane w ostatniej części artykułu.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Potencjalne skutki Brexitu mogą mieć o wiele szerszy wymiar niż tylko dla bezpośrednich relacji Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Konsekwencją tych działań może być również pogłębienie procesów dezintegracyjnych w UE. Pogłębiona strefa wolnego handlu zostanie prawdopodobnie wybrana jako forma uregulowania na nowo relacji pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Skutki Brexitu w zakresie wymiany handlowej mogą się okazać bardziej dotkliwe dla Wielkiej Brytanii niż Unii Europejskiej.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Analiza potencjalnych skutków secesji Zjednoczonego Królestwa, ważnych nie tylko dla wymiany handlowej, lecz również innych sektorów gospodarki UE, i podejmowanie działań na rzecz ograniczenia wystąpienia możliwego procesu dezintegracji stanowi jeden z obszarów badań, które mogą się okazać istotne w najbliższym okresie.


Słowa kluczowe


Brexit; dezintegracja; wymiana handlowa; Unia Europejska; Wielka Brytania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barcz, J. (2008). Przewodnik po Traktacie z Lizbony, Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony. Warszawa: Wyd. Prawnicze LexisNexis.

Brexit. Co to jest i jak do niego doszło? (2016). Newsweek. Pozyskano z: http://www.newsweek.pl/swiat/brexit‑co‑to‑znaczy‑i‑jakie‑sa‑wyniki‑referendum, artykuly,387932,1.html (dostęp: 03.01.2017).

Chopin, T. i Lequesne, Ch. (2016). Differentiation as a double‑edged sword: member states’ practices and Brexit. International Affairs, 3(96),

-545.

Czachór, Z. (2013). Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Eppler, A., Anders, L.H. i Tuntschew, Th. (2016). Europe´s political, social, and economic (dis) integration: Revisiting the Elephant in times of crises. Political Science Series, Working Paper, No. 143, October.

European Council meeting (18 and 19 February 2016) – Conclusions, Brussels, 19 Feb.2016, EUCO 1/16, s. 1-2. Pozyskano z: http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european‑council/2016/02/18-19/ (dostęp: 15.12.2016).

Eurostat. Pozyskano z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show. do (dostęp: 20.12.2016).

GUS. (2016). Rocznik handlu zagranicznego Polski. Warszawa: GUS.

ITC. Pozyskano z: http://www.macmap.org/CountryAnalysis/Average‑ Tariff.aspx?country=SCC757%7c‑Switzerland&bysection=0 (dostęp:02.01.2017).

ITC Trade Map. Pozyskano z: http://www.trademap.org/Index.aspx (dostęp: 02.01.2017).

Leaving the EU: Implications for the UK economy. (2016). London: PricewaterhouseCoopers

LLP, March.

Ławniczak, K., (2014). Dezintegracja, konsolidacja, czy status quo? Kryzys modernizacji w Unii Europejskiej a poszukiwanie nowego paradygmatu integracji. Przegląd Europejski, 4(34), 27-46.

Prostak, R. (2014). Kondyncja europejskiego projektu a procesy polityczne zachodzące w środowisku zewnętrznym Unii Europejskiej. Kilka uwag o styczniowym wystąpieniu Davida Camerona. W: H. Tendera‑Właszczuk (red.), Kryzys Unii czy kryzys w Unii. Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej. Warszawa: Difin, 24-40.

Ruszkowski, J. (2011). Międzynarodowe procesy integracyjne i dezintegracyjne, w: E. Cała‑Wacinkiewicz, R. Podgórzańska i D. Wacinkiewicz (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych. Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 655-665.

Ruszkowski, J. (2007). Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Warszawa: WN PWN.

Scheller, H. i Eppler, A. (2014). European Disintegration – non‑existing Phenomenon or a Blind Spot of European Integration Research? Preliminary Thoughts for a Research Agenda, Institute for European Integration Research, Universitaet Wien. Working Paper no. 02, 1-46.

Schmitter, Ph.C. i Lefkoridi, Z. (2016). Neo‑Functionalism as a Theory of Disintegration. Chinese Political Science Review, 1(1), 1-29. The economic consequences of leaving the EU. The Final report of CER commission on the UK and the EU single market. (2014). London: Centre for European Reform (CER), June.

Vollaard, H. (2008). A theory of European disintegration, Forth Pan‑European Conference on EU Politics, 25-27 Sept., 2008, University of Latvia, Riga, 1-27. Pozyskano z: http://www.jhubc.it/ecpr‑riga/virtualpaperroom/017.pdf (dostęp: 10.12.2016).

Webber, D. (2011). How likely Is It That The European Union Will Disintegrate? A Critical Analysis of Competing Theoretical Perspectives, Australian National University. Centre for European Studies Briefing Paper Series, 3(2), 1-21.

WTO Tariff Download Facility. Pozyskano z: http://tariffdata.wto.org/TariffList.aspx (dostęp: 03.01.2017).

Zielińska‑Głębocka, A. (1999). Dynamika Unii Europejskiej w świetle teorii integracji. Studia Europejskie, 3, 11-32.

Zielonka, J. (2014). Koniec Unii Europejskiej? Warszawa: PISM.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.