Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Ten artykuł nie był wcześniej opublikowany, ani też nie jest rozpatrywany do publikacji w innym czasopiśmie ( lub wyjaśnienie zostało przedstawione w komentarzu do redakcji )

 • Zdeponowany plik jest w formacie Microsoft Word.

 • Adresy URL do referencji zostały dodane we wszystkich miejscach, w których te adresy są znane.

 • W tekście odstępy miedzy wierszami wynoszą 1,5 jest on napisany czcionką 12-punktową, z wykorzystaniem kursywy zamiast podkreśleń (z wyjątkiem adresów URL), a wszystkie ilustracje, rysunki i tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach lub w oddzielnych plikach.

 • Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne określone w Wytycznych dla autorów, które znajdują się w zakładce  „o czasopiśmie”.

 • Jeśli zgłoszony artykuł ma zostać poddany recenzji, należy spełnić zalecania zamieszczone w instrukcji Anonimowa recenzja.

 • Uzupełniłem identyfikator ORCID oraz Afiliację w ustawieniach mojego konta oraz przy danych współautorów (jeżeli dotyczy)
Wytyczne dla autorów
Prawa autorskie
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

INFORMACJE DLA AUTORÓW

(wymogi edytorskie, etyczne oraz merytoryczne)

ZASADY OGÓLNE


 1. Artykuły przyjmowane są zarówno w języku angielskim (preferowany), jak i w języku polskim.
 2. Wszystkie nadesłane teksty są recenzowane. Warunkiem opublikowania tekstu jest pozytywna opinia co najmniej dwóch recenzentów potwierdzona akceptacją do opublikowania przez Komitet Redakcyjny.
 3. Złożony do „Horyzontów Wychowania” tekst nie powinien być wcześniej nigdzie publikowany ani w tym samym czasie złożony w redakcjach innych czasopism.
 4. Autor (autorzy) wraz z tekstem artykułu naukowego składają wniosek o jego nieodpłatne opublikowanie oraz oświadczenie, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej czasopisma. Autor jest zobowiązany przesłać do Redakcji (faks, dokument zeskanowany, tradycyjna poczta) oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatną publikację artykułu w wersji papierowej i elektronicznej (PDF) oraz indeksowanie abstraktu artykułu w krajowych i międzynarodowych bazach danych, z którymi współpracuje Redakcja.
 5. Zapraszamy zarówno do zgłaszania artykułów tematycznych (każdy numer poświęcony jest odrębnemu tematowi, danemu zagadnieniu, artykuły te są publikowane w dziale „Artykuły tematyczne”), jak i artykułów na dowolny temat (publikowanych w dziale „Artykuły Varia”). Artykuły przyjmowane są w następujących terminach:
 • do 31 marca – do numeru marcowego nastepnego roku (teksty w języku polskim i/lub językach kongresowych)
 • do 30 czerwca – do numeru czerwcowego następnego roku (teksty w języku polskim i/lub językach kongresowych)
 • do 30 września – do numeru wrześniowego następnego roku (teksty w języku polskim i/lub językach kongresowych)
 • do 31 grudnia – do numeru grudniowego następnego roku (teksty w języku polskim i/lub językach kongresowych)

(w/w terminy mogą być zawężone w wypadku niektórych numerów tematycznych, szczegóły dotyczące artykułów tematycznych podawane są w odrębnych zaproszeniach do składania artykułów tzw. Call for Papers)

      6. Czasopismo nie pobiera opłat za proces wydawniczy (APC) oraz za zatwierdzenie tekstu (submission charge).

 

WYMOGI TECHNICZNO-EDYTORSKIE


 1. Nadsyłane do Redakcji propozycje artykułów powinny być opracowane zgodnie z przyjętymi przez Redakcję zasadami edytorskimi:

  1. czcionka: Times New Roman,12 pkt.
  2. odstępy między wierszami: 1,5 wiersza;
  3. tekst obustronnie wyjustowany;
  4. wcięcia akapitowe: standardowe;
  5. tytuły i podtytuły: czcionka Times New Roman,12 pkt, pogrubiona;
  6. marginesy: standardowe (2,5 cm z każdej strony);
  7. numeracja stron: ciągła, pośrodku dolnej części strony;
  8. cytaty w tekście pisane w cudzysłowie.

  Nadesłany tekst powinien objętościowo zawierać 20 000-30 000 znaków ze spacjami (tj. 0,5 – 0,75 ark. aut.).

 2. W artykule należy stosować odwołania do literatury w systemie „autor – data wydania” (tzw. nawiasy referencyjne) według stylu APA 6 http://www.apastyle.org/, http://libguides.williams.edu/citing/apa#s-lg-box-12055994 (konkretne przykłady) oraz Przewodnik po kodowaniu w stylu APA. Zgodnie z nim przypisy umieszcza się bezpośrednio po cytacie lub w innym miejscu wymagającym wskazania źródeł w formie skróconej informacji bibliograficznej: w nawiasach podaje się nazwisko autora (ewentualnie współautorów) lub skrót tytułu źródła (w przypadku prac zbiorowych bez podanego redaktora), datę wydania oraz numery stron, na które powołuje się autor pracy, np. (Smith, 2012, s. 44). Pełną bibliografię, także w stylu APA 6, należy podać na końcu artykułu w formie wykazu alfabetycznego.

 3. Jeżeli w proponowanym artykule występują ilustracje, powinny być one przesłane w osobnych plikach graficznych (.tif; .eps; .jpg) w rozdzielczości 300 dpi;
  a wykresy (tylko odcienie szarości) przygotowane za pomocą Microsoft Office Excel należy dołączyć wraz z plikami źródłowymi (.xls).

 4. Propozycje artykułów powinny być przesłane pocztą elektroniczną, po uprzednim zalogowaniu do systemu OJS: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW według jednego z trzech sposobów:            
  - Jeśli Autor zna swój login i hasło, bo wcześniej zakładał swoje konto w Horyzontach Wychowania (jako autor, recenzent, czytelnik): https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/login
  - Jeśli Autor nie jest pewny, czy posiada konto w systemie OJS lub nie pamięta hasła: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/login/lostPassword
  - Jeśli Autor rejestruje się po raz pierwszy: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/user/register
 5. Proszę się rejestrować jako „czytelnik”, „autor” oraz w wypadku osób z co najmniej stopniem doktora jako „recenzent”. Domyślnie rejestracja uwzględnia tylko „czytelnika”, a brak zaznaczenia opcji „autor” uniemożliwi wgranie artykułu.
 6. UWAGA: Przy wgrywaniu artykułu proszę umieścić plik bez danych Autora, ze względu na podwójnie tzw. „ślepą recenzję”, a natomiast w tzw. "Metadanych": imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy, numer osobisty ORCID, miejsce pracy: uczelnia, wydział, instytut, katedra, zakład z adresem, ew. numer grantu z jakiego powstał artykuł.

STRUKTURA ARTYKUŁU


 1. Nadesłane propozycje artykułów powinny mieć następującą strukturę:
 • imię i nazwisko autora/autorów wraz z jego/jej/ich afiliacją (podane w "Metadanych" do wiadomości Redakcji)
 • tytuł w języku polskim (lub języku oryginału)
 • streszczenie w języku polskim (lub języku oryginału) maximum 2000 znaków ze spacjami (ca. 300 wyrazów)
 • słowa kluczowe w języku polskim (max. 5) oddzielane klikając ENTER
 • tytuł w języku angielskim
 • streszczenie w języku angielskim  maximum 2000 znaków ze spacjami (ca. 300 wyrazów)
 • słowa kluczowe w języku angielskim (max. 5) oddzielane klikając ENTER
 • właściwy artykuł z uwzględnieniem merytorycznej struktury:  wstęp, metody badawcze, część zasadnicza,  wyniki i wnioski
 • wykaz wykorzystanej bibliografii
 1. Streszczenie powinno prezentować główne tezy artykułu, a nie informacje o problemach, które autor porusza, i być zrozumiałe bez czytania pracy. Streszczenie powinno zawierać maximum 2000 znaków ze spacjami (ca. 300 wyrazów) i posiadać określoną strukturę, odzwierciedlającą istotę artykułu:

 

WZÓR:


STRESZCZENIE


 

CEL NAUKOWY:


     

PROBLEM i METODY BADAWCZE:

     


 

PROCES WYWODU:

 


 

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ:

 


 

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE:

 


 

WYMOGI MERYTORYCZNE


 1. Przed nadesłaniem propozycji artykułu prosimy zapoznać się z formularzem recenzji, w którym szczegółowo wyartykułowano zasady oceny merytorycznej artykułu. Formularz recenzji można pobrać ze strony internetowej czasopisma.
 2. Każdy nadesłany artykuł powinien składać się z następujących części:
 • WSTĘP, gdzie opisany jest cel naukowy artykułu, hipoteza badawcza/teza badawcza (problem badawczy) w formie krótkiej i zrozumiałej, z zaznaczeniem nowości/wyjątkowości stawianego problemu badawczego
 • METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE  (bezwzględnie wymagane dla artykułów statystyczno-analitycznych) oraz źródła badawcze z uwzględnieniem najnowszej literatury naukowej dotyczącej traktowanej problematyki
 • CZĘŚĆ ZASADNICZA (PROCES WYWODU)
  (z możliwością podziału na sekcje według schematu 1; 1.1; 1.1.1; 2; 2.1.) przeprowadzona w sposób zrozumiały i konkretny, która powinna wykazać znaczenie wyników dociekań naukowych w sposób komparatywny
 • WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ – jasne i zwięzłe
 • WNIOSKI, które są odpowiedzią na wcześniej postawiony problem badawczy z konkretnymi INNOWACJAMI/REKOMENDACJAMI NAUKOWYMI – może stanowić krótką, niezależną część podsumowującą całość wywodu

Przydatna pomoc naukowa:

http://www.ease.org.uk/sites/default/files/ease_guidelines-2015-polish.pdf

Autorzy tekstów badawczych wykorzystujących analizy statystyczne są proszeni o zapoznanie się z uwagami:

http://www.pwe.com.pl/files/1436255816/file/wiecej_respektu_dla_liczb_i_zasad_statystyki.pdf

ARTYKUŁY, KTÓRE NIE BĘDĄ POSIADAŁY TYCH ELEMENTÓW, NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DALSZEGO PROCEDOWANIA.

 

RECENZJE KSIĄŻEK


 1. Tekst recenzji nie powinien przekraczać 6000 znaków ze spacjami.
 2. Recenzja winna zawierać następujące informacje o książce: autor/redaktor, tytuł, podtytuł, miejsce wydania, wydawca, rok, ilość stron, numer ISBN.
 3. Styl recenzji winien być informacyjno-opisowy z końcową ewaluacją i wnioskami.

 

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP