Call for Papers: HW Vol 20, No 54 (2021): "Opieka i wychowanie w czasach kryzysu"

2020-11-14

Opieka i wychowanie stanowią nieodłączne formy aktywności każdego człowieka, a szczególnie tego, który realizuje swoje życiowe powołanie w rodzinie. O opiece mówimy najczęściej w relacji rodzic – dziecko, dziecko – rodzic, opiekun – podopieczny, lekarz – pacjent. Opieka niejednokrotnie powiązana jest z wychowaniem rozumianym – wedle definicji przedstawionej przez Wincentego Okonia – jako „świadomie organizowana działalność społeczna, oparta na stosunku wychowawczym miedzy wychowankiem a wychowawcą, której celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka”.

Obie formy aktywności ludzkiej – opieka i wychowanie – wymagają od osób je sprawujących  wysiłku, wyrzeczeń, czasu, sił, środków finansowych i innych elementów niezbędnych do ich prawidłowego przebiegu. Sprzyjające warunki życiowe pomagają w wypełnianiu tych form aktywności ludzkiej choć nie uwalniają od trudów nieodłącznie towarzyszących ich realizacji. Kiedy pojawia się nieplanowana sytuacja kryzysowa, trud związany z opieką nad drugim człowiekiem i wychowaniem dzieci wzmaga się, a niekiedy okazać się może ciężarem zbyt trudnym do uniesienia dla konkretnej osoby. Okolicznościami, które stanowić mogą sytuacje kryzysowe są okoliczności, które dotknąć mogą jednostki lub całe społeczności, wspólnoty, społeczeństwa, czy nawet cały świat. Przykładowo wymienić możemy wśród nich konflikty zbrojne, kryzysy gospodarcze, bezrobocie, choroby, epidemie, klęski żywiołowe.

W jaki sposób przebiega opieka nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi, itd. w czasach kryzysu – indywidualnego, zbiorowego lub globalnego?

Jak w czasach kryzysu realizować zadania związane z wychowaniem dzieci i młodzieży?

W jaki sposób niwelować wpływ kryzysu na jakość opieki i wychowania?

Jak pomagać opiekunom/ wychowawcom w czasach kryzysu – indywidualnego, zbiorowego lub globalnego?

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby reprezentujące różne dziedziny naukowe do przedkładania artykułów dotyczących szeroko pojętego zagadnienia opieki i wychowania w czasach kryzysu.

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP