Data publikacji : 2017-02-03

Nasz język powszedni

Stanisław GajdaDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Czy możliwa byłaby ludzka kultura bez języka? Jak wyglądałby ludzki świat bez mowy? Jest ona czymś powszednim i na co dzień nie wzbudza naszej refl eksji. A język jest prawdopodobnie tym, co nas ludzi najbardziej wyróżnia w świecie zwierząt. We współczesnym społeczeństwie pełni wiele złożonych ról, funkcji, między innymi komunikacyjną (przekazuje informacje), poznawczą (służy poznawaniu świata i kumulowaniu wiedzy o nim), interakcyjną (ułatwia współdziałanie ludzi), identyfi kacyjno-integrującą (łączy ludzi we wspólnoty, społeczności), perswazyjną (wywiera wpływ na poglądy i zachowania). W swoim wystąpieniu pragnę podjąć kwestie: narodzin języka, wielojęzyczności, pisemności oraz współczesnej polityki językowej.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP