Data publikacji : 2017-02-03

Edytorial

Wit PasierbekDział: Edytorial

Abstrakt

kolejny numer „Horyzontów Wychowania” chcemy poświęcić sprawom cielesności człowieka. Poprzedni traktował także o cielesności, ale w optyce ciała rozumianego jako sfera materialna. Z tym oczywiście związane były zagadnienia godności, przeznaczenia, podmiotowości, szacunku dla ludzkiego ciała. W tym numerze zajmujemy się ciałem jako podmiotem wychowania. To, co nam jest tak bliskie, o co nieustannie się troszczymy, ma być przedmiotem tej refl eksji. Jeżeli człowiek naturalnie dąży do doskonałości, to jego ciało odgrywa w tym procesie niepomierną rolę. Ono rzeczywiście winno być traktowane podmiotowo, by wspaniałość osoby, ta jedność fi zyczno-duchowa się uzewnętrzniała


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP