Piotr Dehnel, Dekonstrukcja – rozumienie – interpretacja. Studia z filozofi i współczesnej i nie tylko

Izabela Kocurek

Abstrakt


Spośród wielu książek fi lozofi cznych, które ukazały się w ostatnim czasie, Dekonstrukcja – rozumienie – intrepretacja P. Dehnela zasługuje na szczególną uwagę. Rozważania w niej zawarte dotyczą głównie fi lozofi i współczesnej: hermeneutyki fi lozofi cznej Hansa-Geogra Gadamera, dekonstrukcji Jacques’a Derridy oraz późnej fi lozofi i Ludwiga Wittgensteina. Autor za cel postawił sobie nie objęcie tych myślicieli jakąś wspólną perspektywą, lecz raczej ich porównanie, zestawienie na zasadzie kolażu konkretnych problemów, które wydawa- ły się Autorowi ważne i na porównanie pozwalały. Taki sposób prezentacji treści świadczy zdecydowanie o wyjątkowości tej publikacji. Konkretne elementy myśli fi lozofi cznej, tworzące tutaj swoistą mozaikę, czytelnik może dowolnie łączyć, przestawiać, a także „wstawiać” w zupełnie inne konteksty. Odnajdziemy tu rozważania dotyczące kwestii rozumienia, znaczenia, dekonstrukcji i destrukcji, jak również problem szeroko pojętej interpretacji

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.