Wokół praw dziecka

  • Marta Prucnal Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu e-mai: marta.prucnal@ignatianum.edu.pl
Słowa kluczowe: dziecko, dzieci?stwo, prawa, prawa dziecka, ochrona

Abstrakt

Koncepcja praw dziecka narodziła się w XVII i XVIII wieku. Jako instytucja prawna uznana na całym świecie, prawa dziecka pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku. Obecnie obserwujemy rozległy i stale rosnący, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, proces ich kodyfikacji. Uchwalono dziesiątki wiążących umów międzynarodowych, wiele dokumentów międzynarodowych o charakterze niewiążącym oraz wiele krajowych aktów prawnych dotyczących praw dziecka i wyznaczających standardy w zakresie ich ochrony. Poszczególne jednostki, instytucje i państwa są zobowiązane do ich implementacji i poszanowania.

Bibliografia

Balcerek M., Międzynarodowa ochrona dziecka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988.

Bentley K.A., Can there be any universal Children’s Rights?, “International Journal of Human Rights” 2005.

Czyż E., Prawa Dziecka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2002.

Detrick S. et al., The United Nations Convention on the Rights of the Child. A Guide to the “Travaux Preparatoires”, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht – Boston – London 1992.

Kantowicz E., Ochrona praw dziecka w kontekście działalności UNICEF, Wydawnictwo “Żak”, Warszawa 1997.

Manful E., The Development of Children’s Rights in Africa and Europe. Comparing Legislation in Ghana and Northern Ireland, The Edwin Mellen Press, Lewiston – Queenston – Lampeter 2010.

Prucnal M., Who is a child? International definition of a child, in: The Sovereignty of Children in Law, ed. F. Malekian, K. Nordlöf, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2012, p. 69-87.

Ratification status of the Convention on the Rights of the Child: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en

United Nations Convention on the Rights of the Child, Nov. 20, 1989, 28 I.L.M. 1456, 1577 U.N.T.S. 3.

Van Bueren G., The International Law on the Rights of the Child, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague – Boston – London 1998.

Veerman P.E., The Rights of the Child and the Changing Image of Childhood, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht – Boston – London 1992.

Opublikowane
2014-03-30
Dział
Artykuły tematyczne