Malarstwo Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego

Irena Popiołek

Abstrakt


Wraz z up ywem czasu nasze prze ycia, doznania artystyczne oraz estetyczne gusta podlegaj ewolucji. Malarstwo, poezja czy muzyka, które jeszcze niedawno nas wzrusza y, podobaj si mniej, poddawane s krytycznym analizom lub staj si oboj tne. Na taki stan rzeczy skada si wiele przyczyn. Jedn z nich jest niew tpliwie rozwój naszej osobowo ci, osi ganie dojrzaoci wewn trznej oraz pog biaj ca si wiedza i do wiadczenie, wynikaj ce z percepcji estetycznej. Im cz ciej i wi cej ogl damy dzie sztuki, im g biej je prze ywamy, prowadz c dyskurs na ich temat, a tak e im cz ciej pozostajemy w sferze muzyki, tym bardziej muzeum naszej wyobra ni zmienia si i wzbogaca

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.